Program STORE
Programovanie databázových aplikácií a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Aktuálna verzia: 20220901

Program STORE - Evidencia skladu je určený pre počítače rady min. PC 486/16 MB RAM a vyššej s operačným systémom MS DOS alebo Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10. Program je pravidelne vyvíjaný od roku 1996 až do dnešného dňa a umožňuje viesť evidenciu skladovej zásoby veľmi rýchlo a prehľadne - tomu svedčí aj maximálna spokojnosť užívateľov tohoto softwaru. K jeho prednostiam patrí spoľahlivé stráženie správnosti zadávania vstupných údajov, jednoduché prehliadania a opravy zadaných údajov, rýchle a prehľadné výpisy podľa rôznych parametrov s možnosťou výstupu na tlačiareň.

Program STORE zahrňuje:

 • skladové karty
 • zákazkové listy
 • dodávateľské a odberateľské faktúry, dodacie listy
 • tlač upomienok k neuhradeným faktúram
 • predaj tovaru za hotovosť (ORP EASY-POS2020.EKASA)
 • predfaktúry
 • reštauračný mód predaja
 • cenové kalkulácie a ponuky
 • objednávky tovaru
 • záväzné objednávky
 • interné príjemky a výdajky
 • export a import interných presunov medzi vzdialenými strediskami firmy
 • výrobu na základe receptúry
 • výrobu cieľového výrobku (napr. počítačovej zostavy) z komponentov
 • množstvo vyhodnotení nákupu a predaja (skladových pohybov)
 • rýchle vykonanie inventúry
 • export tlačových zostáv do súboru *.RTF (Rich Text Format)
 • export vybraných údajov do programu Excel
 • od 01.01.2009 euroverzia

Pripojením online registračnej pokladnice ORP EASY-POS2020.EKASA na USB port počítača program STORE pracuje ako online registračná pokladnica (od verzie 20031101 už len v prostredí operačného systému Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10), pritom je dovolené používať aj iné programy na tom istom počítači. Doporučené ORP tlačiarne: Epson TM-T88IV, V, VI, Epson TM-T20III, Samsung Bixolon SRP-350II, II+, III s rozhraním RS232 25-pin.

Program STORE je písaný takou formou, že pracovať s ním môže ktokoľvek už po krátkom zaškolení alebo prečítaní manuálu, ktorý je súčasťou programu. Predpokladá sa, že užívateľ programu je oboznámený so základnými zásadami evidencie skladu.

Demoverzia programu STORE: demoverzia je plne funkčná (okrem registrácie fiškálnych údajov, nakoľko tento úkon potrebuje fiškálny modul), dovoľuje však zaevidovať maximálne 5 skladových kariet. Nakopírujte setup.exe do dočasného adresára a spustite inštalačný súbor. Prednastavený cieľový adresár je C:\STOREDEM. V prostredí operačného systému Windows Vista/7/8/10 je treba nainštalovať font Lucida Console Kamenicky (True Type), názov fontu je lucon_k6.ttf.

Popis programu STORE: Store Popis.chm (kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať "Uložiť cieľ ako..."/"Save Target as...").

Copyright (C) 2022 MELDRIAN