storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Evidencia sekundárneho bankového účtu


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí okno s údajmi sekundárneho bankového účtu, ktorý - ak ho zadáte - bude tiež zobrazený na faktúrach. Treba zadať:

Banka Zadáte názov peňažného ústavu.
BIC Zadáte BIC kód (Bank Identifier Code) banky (tzv. swiftový kód banky).
IBAN Zadáte číslo sekundárneho bankového účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).