storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Interné výdajky


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam hlavičiek výdajok, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých výdajok (automatický skok na posledný záznam). Interné výdajky slúžia na výdaj tovaru na základe interných skladových pohybov, ktoré môže zadefinovať užívateľ programu. Skladové pohyby sa uskutočnia na úrovni nákupnej (evidenčnej) ceny bez DPH.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov hlavičky novej výdajky sa vykoná stlačením <Ins>. Interné číslo výdajky program generuje automaticky v tvare RRRR/SS/DDDDD, kde RRRR je aktuálny rok, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo výdajky v aktuálnom roku. Treba zadať:

Kód skladového pohybu Zadáte max. 3-miestny kód skladového pohybu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam interných skladových pohybov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>. Nakoľko ide o výdajku, treba zadať skladový pohyb so státusom "-"!
Stredisko Zadáte max. 5-miestny kód strediska, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam stredísk, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Zákazka Zadáte max. 10-miestny kód zákazky, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam zákaziek, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Dátum vyhotovenia Zadáte dátum vyhotovenia výdajky.
Popis Zadáte max. 40-miestny reťazec znakov - popis (poznámku) k výdajke. Nie je to povinný údaj.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Otvorená výdajka je označená znakom "O".
edit.gif (263 bytes) Oprava údajov hlavičky výdajky sa vykoná stlačením <Enter>.
lock.gif (314 bytes) Výdajky sa môžu uzatvoriť pomocou <F8>. Ak výdajka bola uzatvorená, žiadne údaje sa nedajú zmeniť.
write.gif (281 bytes) Ak je to potrebné, jednotlivé výdajky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>.
printer.gif (224 bytes) Tlač výdajky sa vykoná stlačením <F3> (s cenami) alebo <F4> (bez cien). Počet výdajok na strane (1 alebo 2) závisí od príslušného nastavenia z voľby [Parametre dokladov].
printer.gif (224 bytes) Tlač salda pohybov položiek (s kladným a záporným znamienkom) v rámci jednej výdajky sa vykoná stlačením <F5>. Tlač informácie len o predajných cenách položiek bez DPH aj s DPH danej výdajky sa vykoná stlačením <F6>. Tlač informácie o nákupných cenách bez DPH a zároveň predajných cenách s DPH sa tlačí pomocou <F7>. Ak používanie alternatívnych predajných cien je zapnuté, možno zadať, ktorú PC s DPH chcete vytlačiť.
printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu výdajok podľa rôznych kritérií sa vykoná stlačením <AltF3>. Treba zadať:

Rok Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia).
Dátum Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov.
Skladový pohyb Zadáte interval (od-do) kódu skladového pohybu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam skladových pohybov, z ktorého si môžete vybrať. Nakoľko ide o výdajky, treba zadať skladové pohyby so státusom "-".
Stredisko Zadáte interval (od-do) kódu strediska, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam stredísk, z ktorého si môžete vybrať.
Zákazka Zadáte interval (od-do) kódu zákazky, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam zákaziek, z ktorého si môžete vybrať.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname výdajok sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v stľpci "Popis" sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.
boxout.gif (266 bytes) Export položiek výdajky do súboru sa vykoná stlačením <AltE>. V adresári súborov bázovej evidencie resp. na diskete program automaticky vytvorí súbor RSSDDDDD.VYD, kde R je posledné číslo roka, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo výdajky v aktuálnom roku. Pozor! Záporné položky sa nedajú exportovať! Po exporte položiek sa výdajka automaticky uzatvorí! Uzatvorenú výdajku sa nedá ešte raz exportovať! Exportovaný súbor sa dá vymazať pomocou <AltD>, pritom výdajka sa automaticky otvorí! Ak používanie alternatívnych predajných cien je zapnuté, možno zadať, ktorú PC s DPH chcete exportovať.
computer.gif (260 bytes) Zoznam položiek výdajky sa Vám zobrazí po stlačení <F2>, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých položiek.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej položky výdajky sa vykoná stlačením <Ins>. Poradové číslo položky program generuje automaticky. Treba zadať:

PLU, Názov tovaru alebo Skladové číslo Údaj slúži na rýchle vyhľadanie tovaru podľa nastavenia "Prvé zobrazené pole skladovej karty" z voľby [Parametre skladu]. Zo zoznamu evidovaných skladových kariet si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Množstvo Zadáte množstvo tovaru v merných jednotkách. Ak je zadefinovaná aj veľkosť balenia príslušného tovaru, môžete zadať počet balení a množstvo bude automaticky vypočítané.
Nákupná cena bez DPH Zadáte nákupnú cenu tovaru bez DPH.
Hodnota celkom bez DPH Program Vám automaticky ponúka tento údaj, môžete však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes)Zaevidovaná položka je označená znakom "N".
computer.gif (260 bytes) Zoznam predfaktúr sa zobrazí pomocou <AltP>. Po výbere predfaktúry klávesom <Enter> treba zadať typ načítania položiek predfaktúry, čo môže byť obyčajné načítanie <N>, alebo tzv. výroba z načítaných komponentov <V>. V prípade výroby treba zadať aj cieľový výrobok. Podrobnejší popis takejto "výroby" si nájdete pri voľbe [Predfaktúry].
computer.gif (260 bytes) Zoznam dokladov predaja sa zobrazí pomocou <AltS>. Po výbere dokladu klávesom <Enter> možno načítať (stornovať) položky tohoto dokladu so záporným znamienkom. Túto službu možno využívať napr. pri predaji komisionálneho tovaru, keď sa tovar najprv vydáva zo skladu pomocou internej výdajky a po definitívnom predaji sa príslušné položky stornujú.
edit.gif (263 bytes) Výber položky výdajky sa vykoná stlačením <Enter>. Údaje zaevidovanej položky nie je možné dodatočne zmeniť. Táto voľba slúži v podstate len na prehliadanie údajov položky.
storno.gif (280 bytes) Storno položky výdajky sa vykoná stlačením <Del>. Stornovaná položka je označená znakom "S" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby [Parametre dokladov].
calc.gif (236 bytes) Ak je potrebné zmeniť (alebo skontrolovať) predajnú cenu položky na skladovej karte, cenotvorbu môžete vykonať stlačením <AltC>.
refresh.gif (331 bytes) Presun položky v rámci príslušného dokladu sa vykoná pomocou <CtrlŠípkaHore> (dopredu) a <CtrlŠípkaDole> (dozadu).
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie poradového čísla položky sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v názve a skladovom čísle položky sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.