storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Inventárny zoznam


note.gif (247 bytes) Táto voľba funguje plnohodnotne len v prípade, že je nariadená inventúra. Ak tomu nie je tak, program umožňuje len tlač inventárneho zoznamu skladových kariet.
computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam skladových kariet, kde v riadkoch sú zobrazené jednotlivé skladové položky.
printer.gif (224 bytes) Tlač inventárneho zoznamu skladových kariet sa vykoná stlačením <F3>. Treba zadať:

Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať. Pozor! Nakoľko tovarové skupiny nad 9000 (služby) nemajú skladovú zásobu, treba zadať číslo tovarovej skupiny max. do 8999.
Skladové číslo Zadáte interval (od-do) skladového čísla.
Názov tovaru Zadáte interval (od-do) názvu tovaru.
Poznámka Zadáte interval (od-do) poznámky ku skladovej karte.
Tlačiť aj evidenčné stavy Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť aj nulové položky Pomocou medzerníka zadáte "Áno", "Nie" alebo "Len nulové".
Tlačiť aj tovarové skupiny a poznámky Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno".
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

new.gif (334 bytes) Vstup a oprava skutočných stavov sa vykoná po stlačení klávesa <+>. (Odpočítanie množstva = záporné číslo). Táto možnosť zadávania množstva je daná aj pri voľbe [Skladové karty zásob]. Vstup a oprava skutočných stavov sa môže vykonať aj priamo v inventárnom zozname (nedoporučuje sa), viď nastavenie z voľby [Parametre skladu].

edit.gif (263 bytes) Oprava vybraných údajov skladovej karty sa môže vykonať stlačením <AltO>. Treba zadať:

Názov tovaru Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov.
Skladové číslo Zadáte max. 15-miestny reťazec znakov.
Merná jednotka Zadáte max. 3-miestny reťazec znakov.
Poznámka Zadáte max. 13-miestny reťazec znakov.
Minimálny stav Zadáte hodnotu minimálneho stavu zásoby v merných jednotkách.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač vyhodnotenia inventúry sa vykoná stlačením <F4>. Treba zadať:

Inventúra bola vykonaná ku dňu Zadáte dátum vykonania inventúry.
Tlačiť položky Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno".
Tlačiť nulové položky Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno".
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač rozdielov inventúry nad danou hodnotou sa vykoná stlačením <F5>.
note.gif (247 bytes) Spracovanosť evidenčného stavu inventúry v percentách možno kedykoľvek zistiť pomocou <F6>.
refresh.gif (331 bytes) Nastavenie skutočného stavu rovnajúceho sa evidenčnému stavu sa vykoná stlačením <AltE>. Túto voľbu použite len v tom prípade, ak ste presvedčení, že Váš skutočný stav sa vo väčšine rovná evidenčnému stavu a bude pohodlnejšie opravovať len tie skutočné stavy, ktoré nie sú identické s evidenčným stavom!
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v inventárnom zozname sa vykoná stlačením <F10> resp.
</>, alebo <F11> resp. <*>. Pomocou <F10> resp. </> môžete hľadať podľa prvého stľpca, kde môže byť zobrazené PLU tovaru, skladové číslo alebo tovarová skupina na základe nastavenia z voľby [Parametre skladu], kým pomocou <F11> resp. <*> vždy podľa názvu tovaru. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného údaja. Toto triedenie platí aj pre tlačové zostavy inventárneho zoznamu a vyhodnotenia inventúry, ktoré budú vytlačené po nejakom vyhľadaní.