storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Objednávky


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam hlavičiek objednávok, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých objednávok (automatický skok na posledný záznam).
note.gif (247 bytes) Objednávky nepracujú so skladovou zásobou!
new.gif (334 bytes) Vstup údajov hlavičky novej objednávky sa vykoná stlačením <Ins>. Interné číslo dokladu program generuje automaticky v tvare RRRR/SS/DDDDD, kde RRRR je aktuálny rok, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo objednávky v aktuálnom roku. Treba zadať:

Číslo objednávky Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov - program Vám generuje automaticky v tvare RRRRDDDDD, kde RRRR je aktuálny rok a DDDDD je poradové číslo objednávky v aktuálnom roku. Program môže generovať vlastné číslo objednávky aj na základe príslušných údajov z voľby [Parametre dokladov].
Vybavuje Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov - meno osoby, ktorá vybavuje objednávku. Nie je to povinný údaj.
Dátum vyhotovenia Zadáte dátum vyhotovenia objednávky.
Dodávateľ Zadáte názov dodávateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam evidovaných partnerov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Dátum ponuky Zadáte dátum ponuky, na základe ktorej objednávate tovar. Nie je to povinný údaj.
Číslo ponuky Zadáte číslo ponuky, na základe ktorej objednávate tovar. Nie je to povinný údaj.
Dodacia lehota Zadáte dátum - nie je to povinný údaj.
Platobné podmienky Zadáte max. 70-miestny reťazec znakov.
Spôsob dopravy Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov - nie je to povinný údaj.
Stanica určenia Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov - nie je to povinný údaj.
Miesto určenia Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov - nie je to povinný údaj.
Poznámka na konci objednávky Zadáte max. 70-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, text bude vytlačený na konci objednávky.
Stav objednávky Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov - nie je to povinný údaj, možno ho používať na označenie stavu objednávky. Údaj nebude vytlačený na objednávke.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava údajov hlavičky objednávky sa vykoná stlačením <Enter>.
write.gif (281 bytes) Ak je to potrebné, jednotlivé objednávky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>.
printer.gif (224 bytes) Tlač objednávky sa vykoná stlačením <F3>.
printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu objednávok podľa rôznych kritérií sa vykoná stlačením <AltF3>. Treba zadať:

Dátum vyhotovenia Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia objednávok.
Dodávateľ Zadáte interval (od-do) kódu dodávateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam partnerov, z ktorého si môžete vybrať.
Znak Zadáte interval (od-do) znaku (" " alebo "*").
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname objednávok sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca.
computer.gif (260 bytes) Zoznam položiek objednávky sa Vám zobrazí po stlačení <F2>, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých položiek.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej položky objednávky sa vykoná stlačením <Ins>. Poradové číslo položky program generuje automaticky. Treba zadať:

PLU, Názov tovaru alebo Skladové číslo Údaj slúži na rýchle vyhľadanie tovaru podľa nastavenia "Prvé zobrazené pole skladovej karty" z voľby [Parametre skladu]. Zo zoznamu evidovaných skladových kariet si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Skladové číslo Môžete zadať max. 20-miestny reťazec znakov, podľa potreby. Program Vám ponúka údaj zo skladovej karty, ktorý však môžete ľubovoľne doplniť (napr. sériovým číslom konkrétneho tovaru), alebo prepísať a toto konečné skladové číslo bude zobrazené na príjemke. Skladové číslo je editovateľné na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre dokladov].
Množstvo Zadáte množstvo tovaru v merných jednotkách. Ak je zadefinovaná aj veľkosť balenia príslušného tovaru, môžete zadať počet balení a množstvo bude automaticky vypočítané.
Merná jednotka Program Vám ponúka mernú jednotku zo skladovej karty, ktorú však môžete ľubovoľne editovať, napr. miesto "ks" zadáte "bal" (balenie).
Cena/MJ Zadáte cenu za mernú jednotku - nie je to povinný údaj.
Poznámka k položke Môžete zadať max. 25-miestny reťazec znakov, ktorý bude vytlačený na objednávke.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej tzv. "voľnej" položky objednávky sa vykoná stlačením <AltIns>. Treba pamätať, že voľná položka nekorešponduje so žiadnou skladovou kartou! Poradové číslo položky program generuje automaticky. Podobne ako v prípade normálnej položky, treba zadať nasledujúce údaje: Názov tovaru, Skladové číslo, Množstvo, Merná jednotka, Cena/MJ a Poznámka k položke.
note.gif (247 bytes) Voľné položky sa označujú znakom "x".
write.gif (281 bytes) Položky objednávky môžu byť označené (alebo odznačené) jednotlivo pomocou klávesa <*>.
edit.gif (263 bytes) Výber položky objednávky sa vykoná stlačením <Enter>. PLU tovaru nie je možné dodatočne meniť, ostatné údaje sa zadávajú podobne ako pri vstupe údajov novej položky objednávky.
storno.gif (280 bytes) Storno položky objednávky sa vykoná stlačením <Del>. Stornovaná položka je označená znakom "S" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby
[Parametre dokladov].
calc.gif (236 bytes) Ak je potrebné zmeniť (alebo skontrolovať) predajnú cenu položky na skladovej karte, cenotvorbu môžete vykonať stlačením <AltC>.
refresh.gif (331 bytes) Presun položky v rámci príslušného dokladu sa vykoná pomocou <CtrlŠípkaHore> (dopredu) a <CtrlŠípkaDole> (dozadu).
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie poradového čísla položky sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v názve, skladovom čísle a poznámke položky sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.