storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Parametre faktúr a objednávok


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí okno s jednotlivými parametrami faktúr a objednávok. Treba zadať:

Spoločná poznámka  na konci všetkých odberateľských faktúr Zadáte päť 78-miestnych reťazcov znakov, ktoré budú automaticky vytlačené na konci všetkých odberateľských faktúr (napr. "Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania.", "Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. XXXX/Y", "Zaevidovaný na ObÚ v Dunajskej Strede, číslo živnostenského registra XXX-YYYY"  atď. ).
Spoločná poznámka na konci všetkých odberateľských faktúr pri dodaní tovaru do iného štátu Zadáte päť 78-miestnych reťazcov znakov, ktoré budú automaticky vytlačené na konci všetkých odberateľských faktúr pri dodaní tovaru do iného štátu (napr. "Dodávka je v zmysle § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty oslobodená od dane.", "Tovar sa dodáva do členského štátu EÚ: Rakúsko.", "Dopravu zabezpečí: odberateľ.", "Doprava je zahrnutá v cene tovaru.", "Meno vodiča: X.Y.", "EČ vozidla: ....." atď.).
Spoločná poznámka  na konci všetkých záväzných objednávok Zadáte päť 78-miestnych reťazcov znakov, ktoré budú automaticky vytlačené na konci všetkých záväzných objednávok.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).