storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Skladové karty zásob


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam skladových kariet, kde v riadkoch sú zobrazené jednotlivé skladové položky.
new.gif (343 bytes) Vstup novej skladovej karty sa vykoná stlacením <Ins>. PLU tovaru program generuje automaticky. Treba zadať:

Názov tovaru Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov.
Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka Zadáte 4-miestny číselný kód.
Skladové číslo Môžete zadať max. 15-miestny reťazec znakov podľa potreby. Toto číslo (reťazec) bude programom ponúkané pri vstupe položiek dokladov, kde ho môžete ešte doplniť napr. sériovým číslom konkrétneho tovaru a toto konečné skladové číslo bude zobrazené na dokladoch. Duplicita skladového čísla bude kontrolovaná na základe príslušného nastavenia voľby [Parametre skladu].
Merná jednotka Zobrazí sa Vám najčastejšie používaná merná jednotka, ktorú však môžete ľubovoľne prepísať.
Sadzba DPH Zadáte jednu sadzbu DPH v percentách z troch preddefinovaných sadzieb z voľby [Parametre programu].
Tovarová skupina Zadáte max. 4-miestne číslo tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam už nadefinovaných tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>. Pozor! Tovarové skupiny nad 9000 znamenajú služby, tzn. položky s tovarovou skupinou nad 9000 vždy budú mať nulovú zásobu a žiadny skladový pohyb nebude mať vplyv na stav týchto položiek.
Poznámka Môžete zadať max. 20-miestny reťazec znakov podľa potreby, napr. umiestnenie, číslo regálu atď.
Záruka Môžete zadať záručnú dobu v mesiacoch.
Popis Môžete zadať max. 50-miestny reťazec znakov podľa potreby, napr. náhrady skladovej položky atď.
Info Môžete zadať max. 5-miestny reťazec znakov podľa potreby, napr. w=webshop atď.
Výrobca Zadáte max. 4-miestne číslo výrobcu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam už nadefinovaných výrobcov, z ktorého si môžete vybrať alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Merné množstvo Ak je to potrebné, môžete zadať údaje na výpočet jednotkovej predajnej ceny za merné množstvo tovaru. Merné množstvo môže byť: kilogram, liter, meter, m2, m3. Napríklad, ak sa na tovare uvádza hmotnosť 250 g, merné množstvo bude 0.25 kg (v prípade obsahu 500 ml merné množstvo bude 0.5 l; dľžke 30 mm odpovedá merné množstvo 0.03 m).
Veľkosť balenia Môžete zadať veľkosť balenia tovaru. Pri nákupe a predaji stačí zadávať počet balení, množstvo bude automaticky vypočítané.
Minimálny stav Môžete zadať hodnotu minimálneho stavu zásoby v merných jednotkách.
Nákupná cena bez DPH Zadáte priemernú nákupnú cenu tovaru bez DPH. Ak aktuálny stav zásoby tovaru je nulový, treba tento údaj povinne zadať, v ostatných prípadoch nie je možné zmeniť.
Zisk [%] Zadáte vlastný zisk v percentách.
Predajná cena bez DPH Na základe nákupnej ceny a zisku Vám program automaticky ponúka tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvsiace údaje budú programom prepočítané.
Predajná cena s DPH Na základe predajnej ceny bez DPH a sadzby DPH Vám program automaticky vypočíta tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
PC1, PC2, PC3, PC4 Možnosť zadania ďalších 4 alternatívnych predajných cien. Alternatívne ceny sú používateľné na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre skladu].
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava všetkých údajov skladovej karty sa vykoná stlačením <Enter>. Údaje sa zadávajú podobne ako pri vstupe novej skladovej karty. Ak je potrebné zmeniť napr. len predajnú cenu na skladovej karte, cenotvorbu môžete vykonať stlačením <AltC>.
printer.gif (224 bytes) Tlač skladových kariet sa vykoná stlačením <F3>. Ak máte prípustné záporné stavy zásob, program Vás na to upozornuje, lebo skladová zásoba by sa mala vyhodnocovat až po ich odstránení! Treba zadať:

Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať. Pozor! Nakoľko tovarové skupiny nad 9000 (služby) nemajú skladovú zásobu, treba zadať číslo tovarovej skupiny max. do 8999.
Výrobca Zadáte interval (od-do) čísla výrobcu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam výrobcov, z ktorého si môžete vybrať.
Skladové císlo Zadáte interval (od-do) skladového čísla.
Názov tovaru Zadáte interval (od-do) názvu tovaru.
Poznámka Zadáte interval (od-do) poznámky ku skladovej karte.
Tlačiť položky Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte voľbu "Nie", bude vytlačené len sumárne vyhodnotenie skladovej zásoby na jednej strane.
Tlačiť aj nulové položky Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť zjednodušený výpis Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte voľbu "Áno", výpis bude obsahovať len názvy, skladové čísla, stavy a nákupné ceny príslušných položiek.
Tlačiť použiteľný stav miesto hodnoty zásoby Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte voľbu "Áno", výpis bude obsahovať použiteľný stav miesto hodnoty zásoby.
Tlačiť hodnotu zásoby aj v predajnej cene Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte voľbu "Nie", nebude vytlačená hodnota zásoby v predajnej cene, ani príslušný priemerný zisk.
Používať alternatívnu PC s DPH Možnosť zadania alternatívnej PC s DPH (0,1-4). Ak zadáte nulu, výpis skladových kariet bude obsahovať základné predajné ceny.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Program Vám najprv umožní prehliadať tlačovú zostavu na obrazovke. Definitívna tlač sa vykoná stlačením <F3>. Ak je nainštalovaný "Tlačový manažér pre PC FAND", tlačová zostava bude vytlačená pomocou manažéra, viď voľbu [Parametre tlače]. Kláves <F6> umožňuje export tlačovej zostavy do súboru *.RTF. Program automaticky generuje názvy cieľových súborov od 01.RTF po 99.RTF v adresári C:\STORERTF. Ak zadáte 00.RTF, program vymaže všetky doteraz exportované *.RTF súbory a príslušnú tlačovú zostavu exportuje opät do súboru 01.RTF atď. Výsledné súbory doporučujeme modifikovať pomocou vhodného textového editora (napr. Word) nasledovne:
-normálna tlač: okraje vľavo aj vpravo nastaviť na 3 cm (nastavenie strany, okraje)
-zhustená tlač: riadkovanie nastaviť na 1.5 riadka (vybrať všetko pomocou <CtrlA>, formát, odsek, riadkovanie)
Horeuvedené platia pre všetky tlačové zostavy programu! Výnimku tvoria len pokladničné potvrdenky a uzávierky fiškálneho modulu!
printer.gif (224 bytes) Tlač skladových kariet zásob pod minimálnym stavom sa vykoná stlačením <F4>. Treba zadať:

Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať. Pozor! Nakoľko tovarové skupiny nad 9000 (služby) nemajú skladovú zásobu, treba zadať číslo tovarovej skupiny max. do 8999.
Výrobca Zadáte interval (od-do) čísla výrobcu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam výrobcov, z ktorého si môžete vybrať.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

Tlač nepohyblivých skladových kariet zásob sa vykoná stlačením <F5>. Treba zadať:

Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať. Pozor! Nakoľko tovarové skupiny nad 9000 (služby) nemajú skladovú zásobu, treba zadať číslo tovarovej skupiny max. do 8999.
Nepohyblivé zásoby od Zadáte dátum, od ktorého chcete sledovať nepohyblivosť.
Tlačiť len položky nad Zadáte hodnotu položiek, nad ktorou chcete vytlačiť nepohyblivé zásoby (všetky=0).
Tlačiť len karty nakupované bez ďalšieho pohybu Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte "Nie", dostanete "klasický" výpis nepohyblivých kariet zásob. Ak zadáte "Áno", výpis bude obsahovať len karty nakupované, ale bez žiadneho ďalšieho pohybu v rámci zadaných kritérií.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač skladových kariet zásob so záporným stavom sa vykoná stlačením <F6>.
printer.gif (224 bytes) Cenové ponuky sa môžu tlačiť pre skupinu skladových kariet označených značkou "*". Skladové karty môžu byť označené (alebo odznačené) jednotlivo pomocou klávesa <*>, alebo hromadne pomocou klávesa <+> (označenie) a <-> (zrušenie označenia). Vprípade hromadného označenia (resp. zrušenia označenia) skladových kariet treba zadať:

Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať. Cenová ponuka môže obsahovať aj tovarové skupiny nad 9000 (služby).
Výrobca Zadáte interval (od-do) čísla výrobcu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam výrobcov, z ktorého si môžete vybrať. Táto voľba je prístupná len v prípade hromadného označenia skladových kariet.
Označiť aj nulové položky Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Táto voľba je prístupná len v prípade hromadného označenia skladových kariet.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač cenovej ponuky s 1 (skrytou) sadzbou poskytnutej zľavy sa vykoná stlačením <F7>. Treba zadať:

Text hlavičky Program Vám ponúka reťazec "C E N O V Á   P O N U K A", ktorý však môžete ľubovoľne prepísať alebo doplniť.
Sadzba poskytnutej zľavy Zadáte 1 sadzbu poskytnutej zľavy z intervalu od -99 % do 99 % (záporná hodnota znamená prirážku!).
Tlačiť aj nulové položky Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Používať alternatívnu PC s DPH Možnosť zadania alternatívnej PC s DPH (0,1-4). Ak zadáte nulu, cenová ponuka bude obsahovať základné predajné ceny.
Tlačiť označené (*) položky Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte "Áno", cenová ponuka bude obsahovať položky, ktoré boli predtým označené znakom "*". V prípade voľby "Nie" môžete zadať interval tovarovej skupiny, pre ktorý sa bude tlačiť cenová ponuka, pritom príslušné označenia položiek "*" zostanú nezmenené.
Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač cenovej ponuky s 2 (zobrazenými) sadzbami poskytnutej zľavy sa vykoná stlačením <F8>. Treba zadať:

Text hlavičky Program Vám ponúka reťazec "C E N O V Á   P O N U K A", ktorý však môžete ľubovoľne prepísať alebo doplniť.
Sadzby poskytnutej zľavy Zadáte 2 sadzby poskytnutej zľavy z intervalu od -99 % do 99 % (záporná hodnota znamená prirážku!).
Tlačiť aj nulové položky Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Používať alternatívnu PC s DPH Možnosť zadania alternatívnej PC s DPH (0,1-4). Ak zadáte nulu, cenová ponuka bude obsahovať základné predajné ceny.
Tlačiť označené (*) položky Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte "Áno", cenová ponuka bude obsahovať položky, ktoré boli predtým označené znakom "*". V prípade voľby "Nie" môžete zadať interval tovarovej skupiny, pre ktorý sa bude tlačiť cenová ponuka, pritom príslušné označenia položiek "*" zostanú nezmenené.
Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač jednotkových predajných cien sa vykoná stlačením <F9>. Treba zadať:

Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) čísla tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať.
Používať alternatívnu PC s DPH Možnosť zadania alternatívnej PC s DPH (0,1-4). Ak zadáte nulu, cenová ponuka bude obsahovať základné predajné ceny.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač cenoviek sa vykoná stlačením <AltF9>. Cenovky sa tlačia pre skupinu skladových kariet označených značkou "*". Skladové karty môžu byť označené (alebo odznačené) jednotlivo pomocou klávesa <*>, alebo hromadne pomocou klávesa <+> (označenie) a <-> (zrušenie označenia). Treba zadať:

Tlačiť PLU Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť poznámky ku skladovej karte Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť skladové čísla Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť ceny Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Veľkosť cenoviek Pomocou medzerníka zadáte "malé" alebo "veľké".
Počet cenoviek Zadajte počet 1-999.
Používať alternatívnu PC s DPH Možnosť zadania alternatívnej PC s DPH (0,1-4). Ak zadáte nulu, cenová ponuka bude obsahovať základné predajné ceny.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Výpis histórie všetkých pohybov (t.j. nákupy, predaje a všetky interné pohyby) sa vykoná stlačením <AltH>. Pohyby sú vyhodnocované od dátumu z voľby [Parametre skladu].
boxout.gif (266 bytes) Export skladových kariet označených značkou "*" do súboru sa vykoná stlačením <AltE>. V adresári súborov bázovej evidencie resp. na diskete program automaticky vytvorí súbor SS.KAR resp. SS?.KAR, kde SS je identifikačné číslo skladu a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Ak používanie alternatívnych predajných cien je zapnuté, možno zadať, ktorú PC s DPH chcete exportovať.
boxin.gif (258 bytes) Import skladových kariet z pripraveného exportného súboru sa vykoná stlačením <AltI>. V adresári súborov bázovej evidencie resp. na diskete program Vám ponúka zoznam súborov SS.KAR resp. SS?.KAR, kde SS je identifikačné číslo skladu a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Výber príslušného súboru sa vykoná stlačením <Enter>. Potom sa na obrazovke objavia položky vybraného súboru. Ďalším stlačením <Enter> možno opraviť hlavné identifikačné polia pre import, ktorým sú názov tovaru alebo skladové číslo. Opraviť treba len v prípade neúspešného importu položky! Opätovným stlačením <AltI> program sa Vás spýta, či v prípade duplicity skladovej karty chcete importovať predajné ceny, názvy resp. skladové čísla položiek. Potom sa prevedie automatický import. "Neimportovateľné" položky budú označené buď znakom "?" (prázdne identifikačné pole), alebo znakom "D" (duplicita pri identifikácii). V týchto prípadoch treba dať do poriadku identifikačné pole alebo odstrániť duplicitu vlastnej skladovej karty! Nakoľko skladové karty jedného skladu možno exportovať aj do ďalších skladov, o vymazaní exportovaného súboru sa rozhoduje užívateľ. Pozor! Export a import skladových kariet musia byť vykonané v tej istej verzii programu!
boxout.gif (266 bytes) Export skladových kariet označených značkou "*" do DBF súboru sa vykoná stlačením <AltD>. Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\KARTYSS?.DBF, kde SS je identifikačné číslo príslušného skladu (napr. 01) a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Výstupný kód exportu skladových kariet bude generovaný na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre programu] ("Latin2"). Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hladaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca. Toto triedenie platí aj pre tlačovú zostavu, ktorá bude vytlačená po nejakom vyhľadaní. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v stľpcoch "Názov tovaru", "Skladové číslo", "Poznámka"  a "Popis" sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>. Ignorovanie (preskakovanie) nulových stavov zásob závisí od príslušného nastavenia z voľby [Parametre skladu].
note.gif (247 bytes) Ak je nariadená inventúra, pripočítanie množstva sa môže vykonať po stlačení klávesa <+>. (Odpočítanie množstva = záporné číslo). V tomto prípade hromadné označenie skladových kariet (pôvodne kláves <+>) sa vykoná pomocou klávesa </>.