storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Zákazkové listy


Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam zákazkových listov (automatický skok na posledný záznam).

new.gif (334 bytes) Vstup údajov hlavičky nového zákazkového listu sa vykoná stlačením klávesa <Ins>. Číslo dokladu program generuje automaticky v tvare RRRR/SS/DDDDD, kde RRRR je aktuálny rok, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo dokladu v aktuálnom roku. Treba zadať:

Dátum Zadáte dátum vyhotovenia zákazkového listu.
Zákazník Zadáte názov zákazníka, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam evidovaných partnerov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení klávesa <Ins>, resp. opraviť po stlačení klávesa <AltO>.
Prevzal Zadáte meno osoby, ktorá vystavuje zákazkový list.
Prácu vykonal Zadáte meno osoby, ktorá vykoná príslušnú prácu.
Z á k a z k a Zadáte až 4 pomenovania zákazky na základe nastavení z voľby [Parametre zákazkovýcgh listov].
Požadovaný rozsah práce Zadáte štyri max. 78-miestne reťazce znakov - popis rozsahu požadovanej práce.
Poznámka Zadáte štyri max. 78-miestne reťazce znakov - voľnú poznámku k príslušnej zákazke.
Predpokladaná cena Nie je to povinný údaj.
Zaplatená záloha Nie je to povinný údaj.
Predpokladaný dátum a čas odovzdania Nie je to povinný údaj.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava údajov zákazkového listu sa vykoná stlačením klávesa <Enter>.
printer.gif (224 bytes) Tlač zákazkového listu sa vykoná stlačením klávesa <F3>.
printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu zákazkových listov sa vykoná stlačením klávesa <F4>. Treba zadať:

Rok Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia).
Dátum vyhotovenia Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu zákazníkov (zákazkových listov) s absenciou opätovnej návštevy po jednom roku sa vykoná stlačením klávesa <F5>.
boxout.gif (266 bytes) Export zákazkových listov do DBF súboru sa vykoná stlačením <AltD>. Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\ZAKAZKY?.DBF, kde ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Výstupný kód exportu zákazkových listov bude generovaný na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre programu] ("Latin2"). Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
boxout.gif (266 bytes) Export zákazníkov (zákazkových listov) s absenciou opätovnej návštevy po jednom roku do DBF súboru sa vykoná stlačením <AltE>. Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\ZAKAZKY?.DBF, kde ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Výstupný kód exportu zákazkových listov bude generovaný na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre programu] ("Latin2"). Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname zákazkových listov sa vykoná stlačením klávesa <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podla príslušného stľpca. Vyhľadanie ľubovolného reťazca sa vykoná stlačením klávesa <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou klávesa <F12>.