storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Zmeny v programe


storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20230101
- pribudla inovovaná verzia (v11+) softvérového vybavenia online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť zadania zaokrúhlenia aj v prípade vkladu hotovosti do pokladnice ako aj výberu hotovosti z pokladnice. Toto môže byť relevantné pri následnej tlači príjmového resp. výdavkového pokladničného dokladu, ak je potrebný aj rozpis DPH.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20221101
- [Pokladničný doklad]: pribudla možnosť zadania zaokrúhlenia.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20220901
- [Predaj podľa tovarových skupín]: pribudla možnosť tlače len množstiev (bez NC, zisku a PC).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20220801
- pribudla inovovaná verzia (v11) softvérového vybavenia online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20220701
- pribudla inovovaná verzia (v10) softvérového vybavenia online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa, ktorá obsahuje zaokrúhľovanie hotovostných platieb na 5 centov od 01.07.2022. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: od 01.07.2022 platby v hotovosti budú zaokrúhľované na 5 centov.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20220101
- pribudla inovovaná verzia (v6+++) softvérového vybavenia online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20210901
- do programu boli zabudované inovačné metódy na urýchlenie vyhľadávaní údajov.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20210301
- [Skladové karty zásob]: tlač cenoviek (kláves <AltF9>) bola výrazne zrýchlená vďaka príslušnému indexovaniu databáz skladových kariet.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20210101
- pribudla inovovaná verzia 1.0.0.6 (v6+++) softvérového vybavenia online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20200701
- pribudla inovovaná verzia 1.0.0.6 (v6++) softvérového vybavenia online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!
- pribudol inovovaný firmvér pre FM EASY-POS.2010, ak modul je používaný ako sériový interface tlačiarne Easy-Pos.eKasa. Inštalácia tohto (bezplatného) firmvéru je povinná!
- [Parametre platby v hotovosti]: pribudla možnosť automatickej tlače kópie úhrady faktúry. Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte "Áno", pri úhrade faktúry sa urobí hneď aj kópia dokladu (pre účtovníčku).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20200401
- pribudla inovovaná verzia 1.0.0.6 (v6+) softvérového vybavenia online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!
- [Parametre platby v hotovosti]: pribudla možnosť zadefinovania dvojice pinov - sekvencie pre otvorenie peňažnej zásuvky (0 alebo 1).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20200301
- [Skladové karty zásob]: výpis skladových kariet zásob pod minimálnym stavom (kláves <F4>) je dostupný aj v prípade, že heslo nie je zadané.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20200101
- pribudla podpora online registračnej pokladnice (ORP) Easy-Pos.eKasa!
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: v prípade, že ide o zaregistrovanie paragónu, treba zadať dátum, čas ako aj časovú zónu (zima=01:00, leto=02:00). Pokladničný doklad sa môže poslať aj e-mailom, v tomto prípade treba zadať e-mailovú adresu odberateľa. Doklad, ktorý už bol vytlačený, nesmie byť poslaný e-mailom. Toto pravidlo platí aj opačne, čiže doklad, ktorý pošlete e-mailom, nesmiete znovu vytlačiť. Čo sa týka úhrady faktúr, zaregistrovanie paragónu a poslanie dokladu e-mailom sú identické, ako v prípade pokladničného bločku. Ak pokladničný doklad obsahuje vrátené resp. opravné položky, treba zadať unikátny identifikátor pôvodného dokladu (UID). V prípade priradenia DPH s nulovou hodnotou treba zadefinovať (vybrať) dôvod priradenia: PDP-prenesenie daňovej povinnosti, OOD-oslobodené od dane, CK-cestovné kancelárie, PT-použitý tovar, UD-umelecké diela, ZPS-zberateľské predmety a starožitnosti.
- [Parametre platby v hotovosti]: v prípade potreby (teda používania) treba zadefinovať aj tovarovú skupinu vrátených obalov, odpočítaných záloh ako aj poskytnutých zliav. Pozor! Všetky vrátené obaly, odpočítané zálohy a poskytnuté zľavy musia byť evidované práve pod touto vlastnou skupinou!
- [Prepočet dokladov]: pribudla možnosť zadania dátumu, od ktorého sa vykoná prepočet dokladov.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20190401
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť hromadného označenia (*) skladových kariet podľa položiek dokladu <AltC>. Takto označené položky môžu slúžiť napr. na vyhotovenie cenovej ponuky pri voľbe [Skladové karty zásob].

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20190101
- pribudla inovovaná verzia 1.3.0.31c softvérového vybavenia fiškálneho modulu (fiškálnej tlačiarne) EASY-POS.2010. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!
- [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie]: pribudla možnosť zlúčenia rovnakých položiek <AltR>. Zlučujú sa len kladné položky podľa PLU. Ak sa pri zlúčení nájdu odlišné predajné ceny, výsledné položka bude mať najvyššiu PC.
- [Evidencia partnerov]: pribudla možnosť zaevidovania súhlasu dotknutej osoby (DO) so spracovaním osobných údajov (GDPR) - pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20180901
- poradové čísla položiek všetkých dokladov boli rozšírené z pôvodných 3 na 4 miestne čísla.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20180401
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie]: prenesenie daňovej povinnosti: v prípade, že zadáte znak "/", je možné pridať aj položky bez DPH ako aj s DPH! Bez DPH sa pridávajú automaticky len tovarové položky, ktoré majú 4-miestny číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka! Čo sa týka sumarizácie položiek faktúry podľa colného sadzobníka <AltF9>, položky uvedené v gramoch (g) budú prepočítané na kilogramy (kg)!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20180301
- [Skladové karty zásob]: pribudla možnosť zaevidovania 4-miestneho číselného kódu tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť tlače sumarizácie položiek faktúry podľa colného sadzobníka <AltF9>. Podmienkou správneho výpočtu množstiev je správne zadanie merných množstiev (aj merných jednotiek) jednotlivých položiek, ktorých sa týka sumarizácia podľa colného sadzobníka!
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: telefónne číslo odberateľa bude vytlačené na faktúrach, predfaktúrach a dodacích listoch podľa nastavenia z voľby [Parametre dokladov].

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20180101
- pribudla podpora nového fiškálneho modulu (fiškálnej tlačiarne) EASY-POS.2016.


storeicon.gif (292 bytes) Verzia
20170901
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: miesto "faktúry" sa tlačí "dobropis" len v prípade, že sa všetky sumy dokladu vyznačujú so znamienkom mínus.
- [Parametre dokladov]: pribudla možnosť zaznamenania čísiel dokladov a variabilných symbolov predfaktúr resp. faktúr pri načítaní predfaktúr. Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pri načítaní predfaktúr je možné automaticky zaznamenať aj čísla dokladov a variabilné symboly predfaktúr resp. faktúr do tzv. poznámok k faktúre resp. predfaktúre, viď príslušné nastavenie pri voľbe [Parametre dokladov].

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20170501
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: tlač faktúry sa môže vykonať aj stlačením <CtrlF3> - v tomto prípade skladové čísla budú zobrazené (resp. nezobrazené) práve opačne ako je to nastavené pri voľbe [Parametre dokladov].

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20170101
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie]: pribudlo zjednodušenie pri vystavení faktúr za stavebné práce s prenesením daňovej povinnosti. Treba zadať "*", ak ide o prenos daňovej povinnosti pri dodávaní stavebných prác, t.j. dodávateľ nie je povinný platiť daň z pridanej hodnoty a môže vystavovať faktúru na tovar vrátane montáže, prípadne na stavebné práce bez dane z pridanej hodnoty. V tomto prípade položky budú pridané automaticky bez DPH a faktúra bude obsahovať slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti". Ak "*" sa zadá dodatočne, teda až po zápise resp. importe položiek dokladu, následne treba vstúpiť do položiek (kláves <F2>), aby jednotlivé hodnoty DPH boli automaticky eliminované!
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: po zvolení voľby [Tržby pokladnice] sa zobrazí aj dátum servisnej kontroly. Ak do servisnej kontroly ostáva viac ako 60 dní, oznámenie je zobrazené zelenou farbou. V prípade, že do kontroly ostáva menej ako 60 dní, zobrazenie dátumu servisnej kontroly bude zvýraznené červenou farbou.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]
: po zvolení voľby [Načítanie servisných údajov pokladnice] sa zobrazí aj daňový kód pokladnice (DKP).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20160601
- pribudla inovovaná verzia 1.3.0.30 softvérového vybavenia fiškálneho modulu (fiškálnej tlačiarne) EASY-POS.2010. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!

- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: na faktúrach, predfaktúrach a dodacích listoch je vytlačené aj telefónne číslo odberateľa.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20160101
- [Skladové karty zásob], [Nákup tovaru], [Interné príjemky]: na cenovkách bola štandardne predvolená aj tlač poznámok ku skladovej karte.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20151001
- [Parametre dodacích listov]: pribudla možnosť zadefinovania spoločnej poznámky na dodacích listoch. Zadáte päť 78-miestnych reťazcov znakov, ktoré budú automaticky vytlačené na všetkých dodacích listoch.
- [Export odberateľských faktúr do MRP]: pribudla možnosť exportu odberateľských faktúr do účtovného systému MRP. Export sa prevedie do súborov C:\STOREDBF\FVIMP.DBF a C:\STOREDBF\FVPOLIMP.DBF.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20150101
- [Evidencia sekundárneho bankového účtu]: pribudla možnosť zadania sekundárneho bankového účtu. Ak ho zadáte, aj tento účet bude zobrazený na faktúrach.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20140501
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: na denných uzávierkach ERP <AltU> je vytlačený aj aktuálny stav hotovosti v pokladnici (musí byť nahratý hypertextový súbor *.htx verzie 1.3.0.28g 20140501, viď voľbu [Načítanie servisných údajov pokladnice]).
- [Zmena tovarových skupín skladových kariet]: táto nová voľba umožňuje zadať pôvodné číslo tovarovej skupiny a číslo, na ktoré ho chcete zmeniť - po stlačení tlačítka <<OK>> program Vám zmení príslušné tovarové skupiny skladových kariet.
- [Zmena výrobcov skladových kariet]: táto nová voľba umožňuje zadať pôvodné číslo výrobcu a číslo, na ktoré ho chcete zmeniť - po stlačení tlačítka <<OK>> program Vám zmení príslušných výrobcov skladových kariet.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20140401
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pri vyhodnotení tržieb pokladnice <AltU> je zobrazený aj prípadný rozdiel medzi tržbou dokladov a pokladnice.
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť tlače zoznamu len nepárovaných dokladov pomocou klávesa <AltF3>. Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Ano". Ak zadáte "Ano", zoznam môže obsahovať len "nepárované" doklady, tzn. okrem celkových hodnôt budú vyhodnotené aj hodnoty nepárovaných položiek predfaktúr (treba zadať hodnotu s DPH napr. od 0.01 EUR do 999999999.99 EUR).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20140301
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pri úhrade dokladu so zápornou hodnotou cez ERP je možné zadať, že ide o "Vrátenie tovaru". V tomto prípade záporná čiastka dokladu nebude pripočítaná na uzávierkach k záporným položkám, ale bude figurovať v riadku "Vrátenie tovaru". Na pokladničnom doklade bude uvedené "*** V r á t e n i e   t o v a r u  ***".
- [Nákup podľa tovarových skupín]: pribudla možnosť zadania ďalšieho kritéria, ktorým je znak <*> ("označené" doklady). Okrem toho začiatočný zoznam položiek bude triedený podľa tovarových skupín! Toto triedenie sa dá zmeniť "klasicky" pomocou vyhľadania (kláves <F10>).
- [Predaj podľa tovarových skupín]: pribudla možnosť zadania ďalšieho kritéria, ktorým je znak <*> ("označené" doklady). Okrem toho začiatočný zoznam položiek bude triedený podľa tovarových skupín! Toto triedenie sa dá zmeniť "klasicky" pomocou vyhľadania (kláves <F10>).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20140102
- pribudla inovovaná, ešte stabilnejšia verzia 1.3.0.28 softvérového vybavenia fiškálneho modulu (fiškálnej tlačiarne) EASY-POS.2010. Inštalácia tejto (bezplatnej) verzie je povinná!

- nakoľko doklady uzávierok ERP sa už nemajú číslovať, prípadné kópie uzávierok sa vytlačia pomocou novej voľby [Tlač kópie uzávierky] podľa absolútneho poradového čísla samotnej uzávierky.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20140101
- [Interné príjemky]: pribudla zmena spôsobu načítania položiek dokladu nákupu so záporným znamienkom (kláves <AltS> - miesto priemerných nákupných cien sa načítajú nákupné ceny z príslušného nákupu). Túto službu možno využívať napr. pri nákupe komisionálneho tovaru, keď sa tovar najprv prijíma na sklad pomocou internej príjemky a po definitívnom nákupe sa príslušné položky stornujú.
- [Interné výdajky]: pribudla zmena spôsobu načítania položiek dokladu predaja so záporným znamienkom (kláves <AltS> - miesto priemerných nákupných cien sa načítajú nákupné ceny z príslušného predaja). Túto službu možno využívat napr. pri predaji komisionálneho tovaru, ked sa tovar najprv vydáva zo skladu pomocou internej výdajky a po definitívnom predaji sa príslušné položky stornujú.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20131101
- [Zálohovanie dát]: pomocou tejto novej voľby sa vykonávajú zálohovania dát. Disk na zálohovanie možno preddefinovať pomocou voľby [Parametre programu]. Denné zálohy dát sa vytvárajú do samostatných priečinkov pre každý deň týždňa (napr. pondelok - C:\STORE\ARCH01, sobota - C:\STORE\ARCH06 atď.)
- [Parametre programu]:
pribudla možnosť preddefinovania disku, kde sa majú uložiť zálohy dát, napr. C:, D:, E:, F: atď. Pozor! Ak chcete zadať napr. disk F:, treba najprv vytvoriť na disku F: priečinok STORE!
- [Parametre platby v hotovosti]: pribudla možnosť tlače mena odberateľa na pokladničnom doklade (Tlač extra informácie - voľba "Odberateľ").

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20131001
- [Objednávky]: stornovaná položka objednávky je označená znakom "S" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby [Parametre dokladov].

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130801
- pribudlo upozornenie na použitie starej verzie programu. V aktuálnom roku sú podporované výlučne aktuálne verzie programu STORE - Evidencia skladu!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130701
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: v prípade nesprávne zadaného vstupného hesla programu nie je možné dodatočne zmeniť odberateľa v hlavičkách uzavretých dokladov.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130601
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť tlače "výdajky" k predfaktúre pomocou <CtrlF7>.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]
, [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie]: bol aktualizovaný zoznam ISO kódov cudzích mien (dodanie tovaru alebo služby do iného štátu!). Zoznam mien v abecednom poradí: AUD=austrálsky dolár, BGN=bulharský lev, BRL=brazílsky real, CAD=kanadský dolár, CHF=švajčiarsky frank, CNY=čínsky jüan, CZK=česká koruna, DKK=dánska koruna, EUR=euro, GBP=libra šterlingov, HKD=hongkongský dolár, HRK=chorvátska kuna, HUF=maďarský forint, JPY=japonský jen, LTL=litovský litas, LVL=lotyšský lats, NOK=nórska koruna, PLN=poľský zlotý, RON=nový rumunský lei, RUB=ruský rubeľ, SEK=švédska koruna, TRY=turecká líra, USD=americký dolár. Poznámka: ak cudzia mena sa zadá dodatočne, teda až po zápise resp. importe položiek dokladu, následne treba vstúpiť do položiek (kláves <F2>), aby jednotlivé hodnoty DPH boli automaticky eliminované! Dôležitá zmena: od tejto verzie sa zadáva "prevrátená hodnota" doterajšieho kurzu príslušnej meny! Príklad: kurz českej koruny zo dňa 08.05.2013 bol nasledovný: 1 EUR = 25.862 CZK, bolo treba zadať teda hodnotu 25.862.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130501
- [Objednávky]: ak je to potrebné, jednotlivé objednávky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>.
- [Objednávky]: pribudla možnosť tlače zoznamu objednávok pomocou klávesa <AltF3>.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130201
- [Skladové karty zásob]: na skladových kartách pribudla ďalšia položka - "Info". Môžete zadať max. 5-miestny reťazec znakov podľa potreby, napr. w=webshop atď.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130105
- pribudol nový spôsob generovania poradových čísiel dokladov ako aj 8-miestneho kódu pre zadanie tzv. protihodnoty.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť načítania ďalších vybraných servisných údajov pokladnice (verzia, výrobné číslo, dátum uvedenia do prevádzky, dátum servisnej kontroly).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130104
- [Nákup tovaru],
[Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie], [Objednávky], [Interné príjemky] a [Interné výdajky]: vyhľadanie ľubovoľného reťazca v položkách dokladu <F11, F12> bolo rozšírené o simultánne vyhľadanie aj v skladovom čísle položky (v prípade objednávky aj v tzv. "poznámke k položke"). Okrem toho v zoznamu položiek dokladov pribudlo aj zobrazenie samotného skladového čísla.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130103
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie], [Objednávky], [Interné príjemky] a [Interné výdajky]: program umožňuje "nezadať" počet balení aj pri zadávaní množstva pomocou zadefinovanej veľkosti balenia.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130102
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudli upozornenia na obmedzenia úhrad cez ERP platné od 01.01.2013 (platba v hotovosti do 1000 EUR, platba kartou do 1600 EUR, úhrada faktúry do 5000 EUR).
- [Predfaktúry],
[Cenové kalkulácie]: pribudla možnosť tlače cenovej kalkulácie aj bez zobrazenia skladových čísiel pomocou <CtrlF11>.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20130101
- [Cenové kalkulácie]: ak je to potrebné, jednotlivé zaevidované položky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>. Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka cenovej kalkulácie, do predfaktúry sa načítajú len označené položky!
- [Interné príjemky]: ak je to potrebné, jednotlivé zaevidované položky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>. Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka internej príjemky, do predfaktúry sa načítajú len označené položky!
- [Nákup tovaru]: ak je to potrebné, jednotlivé zaevidované položky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>. Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka príjemky (nákupu), do predfaktúry sa načítajú len označené položky!
- [Predfaktúry]: ak je to potrebné, jednotlivé zaevidované položky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>. Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka predfaktúry, do inej predfaktúry sa načítajú len označené položky!
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť načítania položiek cenových kalkulácií podľa označenia <*>. Zoznam cenových kalkulácií sa zobrazí pomocou <AltK>. Po výbere cenovej kalkulácie klávesom <Enter> sa (označené) položky vybranej cenovej kalkulácie načítajú medzi položky Vašej predfaktúry.
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť načítania položiek interných príjemok podľa označenia <*>.
Zoznam interných príjemok sa zobrazí pomocou <AltP>. Po výbere príjemky klávesom <Enter> sa (označené) položky vybranej príjemky načítajú medzi položky Vašej predfaktúry.
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť načítania položiek nákupov (príjemok) podľa označenia <*>.
Zoznam nákupov (príjemok) sa zobrazí pomocou <AltN>. Po výbere nákupu (príjemky) klávesom <Enter> sa (označené) položky vybraného nákupu (príjemky) načítajú medzi položky Vašej predfaktúry.
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť načítania položiek predfaktúr podľa označenia <*>.
Zoznam predfaktúr sa zobrazí pomocou <AltF>. Po výbere inej predfaktúry klávesom <Enter> sa (označené) položky vybranej predfaktúry načítajú medzi položky Vašej predfaktúry (ide len o presun položiek v rámci predfaktúr).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20121001
- [Skladové karty zásob], [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie], [Objednávky], [Interné príjemky] a [Interné výdajky]: pri voľbe "Cenotvorba na skladovej karte" (kláves <AltC>) je zobrazená aj "Poznámka" ako aj  "Popis" príslušnej skladovej karty.
- [Nákup tovaru]: pribudla možnosť tlače zostavy "Sledovanie predaja tovaru" (kláves <AltS>). Ak je to potrebné, možno zadať tzv. šaržu, program Vám ponúka skladové číslo príslušnej položky. Zostava obsahuje jednotlivé predaje konkrétneho zakúpeného tovaru (dátum, odberateľ/výdaj, doklad/variabilný symbol, množstvo).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20120801
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie], [Objednávky], [Interné príjemky] a [Interné výdajky]: boli odstránené eventuálne problémy pri zadávaní resp. oprave množstva pomocou zadefinovanej veľkosti balenia.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20120601
- pribudla najnovšia verzia 1.3.0.26 softvérového vybavenia fiškálneho modulu (fiškálnej tlačiarne) EASY-POS.2010. Inštalácia tejto (ináč stále bezplatnej) verzie je odporúčaná!
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť načítania vybraných servisných údajov pokladnice (celková kapacita SD/voľná kapacita SD, zostávajúci počet denných uzávierok, počet dní do servisnej kontroly).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20120401
- pribudla inovovaná, stabilnejšia verzia 1.3.0.25 softvérového vybavenia fiškálneho modulu (fiškálnej tlačiarne) EASY-POS.2010. Inštalácia tejto (ináč stále bezplatnej) verzie je vysoko odporúčaná!
- popis programu (Store Popis.chm) obsahuje aj stručný súhrn najčastejšie používaných klávesových skratiek programu STORE - Evidencia skladu (pozri
[Klávesové skratky]).
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: ak je potrebné z nejakého dôvodu (napr. zlýhanie tlačiarne pokladnice) doklad opätovne zaregistrovať do pokladnice, dá sa to vykonať na vlastnú zodpovednosť pomocou opätovného stlačenia klávesa <F12>!
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudol zjednodušený text upomienky.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: pribudla možnosť tlače dodacieho listu aj s popisom jednotlivých položiek, viď nastavenie voľby [Parametre dokladov].
- [Parametre dokladov]: pribudla možnosť nastavenia tlače dodacieho listu aj s popisom jednotlivých položiek.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20110801
- pribudla nová verzia 1.3.0.16 softvérového vybavenia fiškálneho modulu (fiškálnej tlačiarne) EASY-POS.2010.
- [Nákup tovaru]: pri vstupe a oprave položiek je zobrazený aj popis zo skladovej karty.
- [Nákup tovaru]: prehľad ziskov a predajných cien položiek príjemky (klávesy <F4>, <F5>) obsahuje aj poznámky ako aj popisy jednotlivých položiek z ich skladových kariet.
- [Stav nepárovaných položiek predfaktúr]: voľba pracuje oveľa rýchlejšie, nakoľko sa neaktualizuje stav všetkých nepárovaných položiek predfaktúr na skladových kartách.
- [Prepočet stavu predfaktúr]: táto nová voľba aktualizuje stav všetkých nepárovaných položiek predfaktúr na skladových kartách.
Je potrebné spúšťať túto voľbu po neregulárnom prerušení programu, napr. reset počítača, výpadok energie atď. Pozor! V sieťovom režime ostatní užívatelia nesmú byť prihlásení!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20110401
- od tejto verzie program spolupracuje výlučne len s fiškálnym modulom (fiškálnou tlačiarňou) EASY-POS.2010!!!
Uvedenie FM (FT) do prevádzky ako aj príslušné nastavenia musí vykonať servisná organizácia!!!
- [Skladové karty zásob]: pribudla možnosť ignorovania (preskakovania) nulových stavov zásob pri vyhľadaní ľubovoľného reťazca na skladových kartách (klávesy <F11>, <F12>), viď voľbu [Parametre skladu].
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: Uzávierky a ostatné voľby pokladnice sa naďalej vykonávajú stlačením <AltU>. Uzávierky treba vykonávať podľa príslušných predpisov! Denná uzávierka je povinná, kým mesačná uzávierka už neexistuje (nepovinnými náhradami sú intervalové uzávierky podľa dátumov resp. čísiel dokladov)! Pred vykonaním definitívnej (Z) dennej uzávierky doporučujeme načítať tržby pokladnice a porovnať ich s tržbami z voľby [Tržby], alebo zjednodušene [Tržby pokladnice] z menu uzávierok. Pomocou volieb [Vklad hotovosti do pokladnice] resp. [Výber hotovosti z pokladnice] treba zaevidovať príjem (dotáciu) resp. výdaj (napr. odvod tržby) hotovosti aj so stručnými poznámkami. V prípade potreby je možné vygenerovať aj príjmový resp. výdavkový pokladničný doklad (treba doplniť údaje partnera). Voľba [Úhrada faktúry] slúži na uhrádzanie faktúr v hotovosti (môže to byť aj platba kartou resp. kreditom). Pomocná voľba [Mincovka] slúži na rýchle spočítanie hotovosti (dá sa aj vytlačiť). Pomocou voľby [Otvorenie peňažnej zásuvky] možno kedykoľvek otvoriť pokladničný box. Voľba [Tlač kópie (posledného) dokladu] umožňuje tlač buď posledného dokladu alebo ľubovoľného dokladu na základe čísla a dátumu. Voľba [Okamžité vyhodnotenie predaja] vytlačí hodnotu predaja bez ako aj s DPH pre konkrétneho odberateľa. Hodnota predaja bude vyhodnotená od zadaného dátumu z voľby [Parametre programu]. Okrem horeuvedených je možné aj [Načítanie súboru kópie pásky z SD karty] ako aj [Prehliadanie súboru kópie pásky].

- [Evidencia partnerov]: na obrazovke je zobrazený aj 2. a 3. názov partnera. Okrem samotného zobrazenia aj všetky typy hľadania (klávesy <F10>, <F11>, <F12>) sú funkčné.
- [Parametre platby v hotovosti]: nakoľko väčšina parametrov sa nastavuje v samotnom fiškálnom module, v programe treba zadať už len nasledovné: typ fiškálneho modulu, adresár súborov fiškálneho modulu, otvorenie peňažnej zásuvky, tlač skladového čísla, záruky a zľavy, odrezanie dokladu.
- [Platidlá]: na obrazovke sa Vám zobrazí okno s jednotlivými platidlami, ktoré však od tejto verzie (výlučná podpora fiškálneho modulu EASY-POS.2010) nie je možné zmeniť:
    1. Platba v hotovosti
    2. Platba kartou
    3. Platba kreditom

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20101101
- [Skladové karty zásob]: popis skladovej karty je zobrazený v poslednom stľpci, čím sa dosiahne rýchlejšie vyhľadávanie položky podľa popisu.
- [Skladové karty zásob]: výpis skladových kariet zásob pod minimálnym stavom (kláves <F4>) obsahuje aj popis skladovej karty.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20101001
- [Skladové karty zásob]: na skladových kartách pribudla ďalšia položka - "Popis". Môžete zadať max. 50-miestny reťazec znakov podľa potreby, napr. náhrady skladovej položky atď.
- [Predfaktúry]
, [Cenové kalkulácie]: výber zaevidovanej položky (kláves <Enter>) umožňuje dodatočne zmeniť zisk ako aj zľavu príslušnej položky (obidve v percentách).
- [Predfaktúry]
, [Cenové kalkulácie]: pribudla možnosť hromadnej aktualizácie predajných cien položiek aj na základe zadanej hodnoty zisku v percentách (kláves <AltA>). V tomto prípade však budú aktualizované len tovarové položky!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20100401
- [Skladové karty zásob]: výpis skladových kariet (kláves <F3>) obsahuje aj aktuálne zisky v percentách.
- [Skladové karty zásob]: výpis skladových kariet zásob pod minimálnym stavom (kláves <F4>) možno filtrovať aj podľa výrobcov.
- [Skladové karty zásob]: pribudla ďalšia možnosť pre výpis nepohyblivých skladových zásob (kláves <F5>)
- pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte "Nie", dostanete "klasický" výpis nepohyblivých kariet zásob. Ak zadáte "Áno", výpis bude obsahovať len karty nakupované, ale bez žiadneho ďalšieho pohybu v rámci zadaných kritérií.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20100101
- boli vykonané zmeny v ovládači pokladnice EASYPOS96: treba bezpodmienečne nainštalovať nové súčasti (*.htx) EASYPOS96 (musí vykonať servisný technik pokladnice!)
- [Evidencia partnerov]: pojem "Fakturačná adresa" bol nahradený pojmom "Poštová adresa", kým "Bydlisko FO" pojmom "Miesto podnikania FO" na všetkých tlačových zostavách ako aj pokladničných potvrdenkách.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: na
denných a mesačných uzávierkach je vytlačená aj poštová adresa dodávateľa ako aj sídlo PO resp. miesto podnikania FO.
- [Parametre programu]: pribudla možnosť dobrovoľného nastavenia duálneho zobrazenia cien po 01.01.2010.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20090901
- [Zákazkové listy]: pribudla možnosť exportu zákazkových listov do DBF súboru (kláves <AltD>). Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\ZAKAZKY?.DBF, kde ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Výstupný kód exportu zákazkových listov bude generovaný na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre programu] ("Latin2"). Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
- [Zákazkové listy]: pribudla možnosť tlače zákazníkov (zákazkových listov) s absenciou opätovnej návštevy po jednom roku (kláves <F5>).
- [Zákazkové listy]: pribudla možnosť exportu zákazníkov (zákazkových listov) s absenciou opätovnej návštevy po jednom roku do DBF súboru (kláves <AltE>). Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\ZAKAZKY?.DBF, kde ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Výstupný kód exportu zákazkových listov bude generovaný na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre programu] ("Latin2"). Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
- [Parametre zákazkových listov]: pribudla možnosť prednastavenia textu poznámky zákazkového listu. Zadáte štyri 78-miestne reťazce znakov, ktoré budú automaticky ponúkané programom pri vstupe nového zákazkového listu - napr. dátum predaja, farba, stav tachometra, stav paliva atď.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20090301
- boli vykonané menšie zmeny v ovládači pokladnice EASYPOS96: treba bezpodmienečne nainštalovať nové súčasti (*.htx) EASYPOS96 (musí vykonať servisný technik pokladnice!)
- [Skladové karty zásob]: výpis histórie všetkých pohybov (kláves <AltH>) obsahuje hodnoty len v eurách, t.j. historické údaje v SKK sú prepočítané konverzným kurzom na EUR.
- [Skladové karty zásob]: pribudla možnosť exportu skladových kariet označených značkou "*" do DBF súboru (kláves <AltD>). Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\KARTYSS?.DBF, kde SS je identifikačné číslo príslušného skladu (napr. 01) a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
- [Nákup podľa tovarových skupín]: pribudla možnosť exportu položiek nákupu do DBF súboru (kláves <AltD>). Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\NAKUPSS?.DBF, kde SS je identifikačné číslo príslušného skladu (napr. 01) a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
- [Predaj podľa tovarových skupín]: pribudla možnosť exportu položiek predaja do DBF súboru (kláves <AltD>). Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\PREDASS?.DBF, kde SS je identifikačné číslo príslušného skladu (napr. 01) a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
- [Evidencia partnerov]: pribudla možnosť exportu partnerov označených značkou "*" do DBF súboru (kláves <AltD>). Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\PARTNER?.DBF, kde ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".

 storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20090201
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: nakoľko duálny obeh mien SKK a EUR trval len do 16. januára 2009, je možné platiť už iba eurami.
- [Parametre skladu]: pribudla možnosť zobrazenia a zaokrúhľovania predajných cien až na 4 desatinné miesta.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20090101
- [Konverzia na euro]: pomocou tejto voľby sa jednorázovo archivujú všetky dátové súbory, uzatvoria sa všetky historické doklady a následne sa vykoná konverzia skladu na euro.

Postup pri prechode na euro v programe STORE:

1. V poslednej "SKK" verzii 20081201 programu STORE treba spraviť nasledovné:

- preindexovať dátové súbory skladu, evidencie + prepočet dokladov
- archivovať dátové súbory
- vyriešiť všetky nezrealizované doklady, t.j. spraviť všetky príjmy a výdaje, nákupy, predaje, exporty a importy interných dokladov atď.
- odstrániť prípadné záporné stavy skladu
- vynulovať prípadné zostatkové hodnoty nulových stavov
- vytlačiť čím viac vyhodnotení za rok 2008
- otvoriť hlavičky prípadných režijných faktúr za rok 2008, ktoré sa majú vystaviť neskoršie (v roku 2009)
- vykonať inventúru v SKK + riadne ukončiť + vytlačiť
- pokladnica EASYPOS: spraviť Z dennú + Z mesačnú, poprípade aj X-prehľadovú uzávierku
- pokladnica EASYPOS: vynulovať stav platidiel, vytlačiť a vymazať pohyby platidiel
- pokladnica EASYPOS: vynulovať GT fiškálneho modulu + zápis do pokladničnej knihy (musí vykonať servisný technik!)
- archivovať všetky dáta, výsledok inventúry v SKK, súbory kópie pásky ako aj samotný program STORE 20081201
- nainštalovať novú verziu 20090101 programu STORE

2. V novej "EUR" verzii 20090101 programu STORE treba spraviť nasledovné:

- na jednej pracovnej stanici spustiť program Store
- nastaviť rok 2009
- preindexovať dátové súbory skladu, evidencie + prepočet dokladov
- spustiť voľbu "Konverzia na euro" (toto spraví archiváciu dát, uzatvorenie všetkých dokladov okrem predfaktúr, cenových kalkulácií a objednávok, a zároveň vykoná konverziu skladu na euro)
- preindexovať dátové súbory skladu, evidencie + prepočet dokladov
- na ostatných pracovných staniciach nastaviť nasledovné:
- okamžité vyhodnotenie predaja od: 01.01.2009
- výpis histórie pohybov skladovej karty od: 01.01.2009
- na jednej pracovnej stanici nastaviť zľavy v eurách, ak sú vôbec použité, nakoľko program ich nekonvertuje automaticky
- vykonať inventúru v EUR + riadne ukončiť + vytlačiť
- pokladnica EASYPOS: vypnúť EASYCOMM, ak je spustený
- pokladnica EASYPOS: bezpodmienečne nainštalovať nové súčasti (*.htx) pokladnice EASYPOS (musí vykonať servisný technik pokladnice!)
- archivovať všetky dátové súbory ako aj výsledok inventúry v EUR

Poznámka:

- doklady v historickom odbobí nebude možné nijako editovať, jednoznačným dôvodom pre toto opatrenie je skutočnosť, že nemožno už nijako zasahovať do oceňovania dokladov a stavu skladu zo starých dokladov v SKK

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20081201
- [Skladové karty zásob]: výpis histórie všetkých pohybov (t.j. nákupy, predaje a všetky interné pohyby) obsahuje aj variabilné symboly dokladov nákupu a predaja.
- [Skladové karty zásob], [Nákup tovaru], [Interné príjemky]: jednotkové ceny prepočítané konverzným kurzom na eurá sú uvedené na cenovkách bez zaokrúhľovania.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: program neumožňuje vytlačiť pokladničnú potvrdenku, ak suma presiahne hodnotu 50000 Sk (1659,69 EUR) vrátane DPH.
- [Inventárny zoznam]:
vyhľadanie údajov v inventárnom zozname sa vykoná stlačením <F10> resp. </>, alebo <F11> resp. <*>. Pomocou <F10> resp. </> môžete hľadať podľa prvého stľpca, kde môže byť zobrazené PLU tovaru, skladové číslo alebo tovarová skupina na základe nastavenia z voľby [Parametre skladu], kým pomocou <F11> resp. <*> vždy podľa názvu tovaru.
- [Označenie nepohyblivých nulových skladových kariet], [Zrušenie označenia]: pribudla možnosť zadania aj intervalu (od-do) čísla tovarovej skupiny.
- [Parametre dokladov]: pribudla možnosť nastavenia dodatočnej editácie názvu tovaru resp. služby po zapísaní položky do dokladu (Predaj tovaru, Predfaktúry, Cenové kalkulácie).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20080801
- pribudlo duálne zobrazovanie cien v slovenských korunách a v eurách, t.j. súčasné zobrazovanie cien tovarov a služieb v korunách a eurách, pričom prepočet sa uskutoční podľa pravidiel ustanovených zákonom podľa stanoveného konverzného kurzu (1 EUR = 30.1260 SKK).
- duálne zobrazovanie cien sa týka aj riadiaceho programu fiškálneho modulu EASYPOS96, aktualizáciu musí vykonať servisný technik!
- [Skladové karty zásob]: pribudla možnosť tlače nepohyblivých skladových kariet len nad danou hodnotou položiek.
- [Evidencia partnerov], [Evidencia tovarových skupín], [Evidencia výrobcov], [Evidencia interných skladových pohybov], [Evidencia interných stredísk], [Evidencia interných zákaziek], [Evidencia poskytnutých zliav], [Evidencia bankových účtov] a [Evidencia poznámok na konci odberateľských faktúr]: pri otvorení zoznamu položiek program automaticky vykoná skok na posledný záznam.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20080401
- pribudli ďalšie možnosti použitia myši: uzatvorenie okna zoznamov (kliknutie ľavým tlačidlom myši v ľavom hornom rohu okna) a výber alebo oprava označeného záznamu v zoznamoch, napr. hlavičky, riadku, partnera, skladovej karty atď. (kliknutie pravým tlačidlom myši). Označenie údaja (textu, císla) pomocou myši vykonáme tak, že nastavíme myš na začiatok alebo koniec príslušného údaja, ktorý chceme označiť. Stlačíme a držíme stlačené ľavé tlačidlo myši a pohybom myši označíme požadovaný údaj. Po označení údaja tlačidlo myši uvoľníme. Označenie údaja pomocou klávesnice je podobné. Umiestnime textový kurzor na začiatok alebo koniec údaja, ktorý chceme označiť. Stisneme a držíme stisnutý kláves <Shift> a posúvaním textového kurzora požadovaný údaj označíme. Po označení textu kláves <Shift> uvoľníme. Ak potrebujeme označiť údaj v celom riadku, využijeme klávesovú skratku <CtrlA>. Daľšie dôležité klávesové skratky:
    - skopírovanie označeného údaja ... <CtrlC>
    - prilepenie označeného údaja ... <CtrlV>
    - premiestnenie označeného údaja ... <CtrlX>
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: v prípade, že doklad neobsahuje tovarové položky (len služby), na dodacích listoch sa nebude tlačiť celkový počet kusov.
- [Nákup a predaj podľa skladových čísiel]: pribudla možnosť tlače bez položiek, t.j. sumarizácie merných jednotiek, nákupu a predaja bez DPH (napr. vyhodnotenie výkonov pracovníkov).
- [Zákazkové listy], [Nákup tovaru],
[Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie], [Objednávky], [Interné príjemky] a [Interné výdajky]: pri otvorení zoznamu hlavičiek dokladov program automaticky vykoná skok na posledný záznam.
- [Parametre skladu]: rýchly zápis inventárneho stavu priamo do zoznamu bol vypnutý (nedoporučuje sa používať). Ak sa rozhodnete to predsa využívať, dá sa to samozrejme zapnúť.
- [Pokladničné doklady]: pribudla možnosť vystavenia príjmového resp. výdavkového pokladničného dokladu s rozpisom všetkých platných sadzieb DPH. Treba si zvoliť "Rozpis DPH" ako aj "Iné sadzby DPH".

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20080101
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť hromadnej tlače upomienok k neuhradeným faktúram (kláves <CtrlF12>). Stačí zadať interval dátumu splatnosti, počet dní po termíne splatnosti a interval odberateľov.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: možnosť tlače alternatívnej poznámky na konci odberateľských faktúr vystavených pre konkrétneho odberateľa, viď voľbu [Evidencia poznámok na konci odberateľských faktúr].
- [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť zmeny predajnej ceny s DPH aj pri zjednodušenom predaji.
- [Evidencia poznámok na konci odberateľských faktúr]: táto nová voľba umožňuje evidovať alternatívne poznámky na konci odberateľských faktúr podľa konkrétnych odberateľov.
- [Parametre dokladov]: pribudla možnosť nastavenia zmeny predajnej ceny s DPH aj pri zjednodušenom predaji.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20070901
menšie zmeny výzoru a textov faktúr, predfaktúr, dodacích listov, cenových kalkulácií a objednávok.
- [Skladové karty zásob]: pribudla možnosť evidovania výrobcov na skladovej karte tovaru. Zadáte max. 4-miestne číslo výrobcu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam už nadefinovaných výrobcov, z ktorého si môžete vybrať alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
- [Nákup tovaru]: pri zadávaní hodnoty s DPH celkom, ako aj koeficienta a zľavy program Vás upozorní, ak rozdiel medzi aktuálnou a priemernou nákupnou cenou je väčší ako príslušný údaj z voľby [Parametre dokladov].
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: vygenerovanie duplikátu dokladu
(kláves <+>) bez kopírovania položiek je možné aj v prípade, že pôvodný doklad obsahuje aj tovarové položky.
- [Predfaktúry]: jednotlivé zaevidované položky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>. Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka predfaktúry, do "ostrej" faktúry sa načítajú len označené položky!
- [Nákup podľa tovarových skupín], [Predaj podľa tovarových skupín]: pribudlo ďaľšie kritérium vyhodnotenia, ktorým je výrobca tovaru.
- [Evidencia partnerov]: v prípade fyzickej osoby-občana (FO-O) program neeviduje miesto podnikania FO (zbytočná duplicita).
- [Evidencia výrobcov]: pribudla možnosť evidovania výrobcov.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20070501
- zmena riadiaceho programu fiškálneho modulu EASYPOS96 z verzie 3.3.5 na verziu 3.4.5. Týka sa to len pokladnice, aktualizáciu musí vykonať servisný technik!
- [Skladová zásoba k danému dátumu]: pribudla možnosť tlače aj špeciálneho množstva, ktoré vykazuje stav liehoviny v prepočte na 100-percentný lieh. Podmienkou je, aby pole "Poznámka" na skladovej karte obsahovalo percento liehu príslušnej liehoviny bez znaku % (napr. 37.5).
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie]: možnosť zadania kódu bankového účtu pre úhradu príslušnej faktúry. Kód zadáte z evidencie bankových účtov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, na doklade bude uvedený tento bankový účet Vašej firmy a nie účet, ktorý je evidovaný u partnera číslo 1. resp. príslušného odberateľa.
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Evidencia partnerov]: bola rozšírená evidencia formy podnikania ako aj súvisiace zoznamy a vyhodnotenia: 0 (Fyzická osoba-občan, FO-O), 1 (Fyzická osoba-podnikateľ, FO-P), 2 (Právnická osoba, PO).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20070201
- [Nákup tovaru]: položky dokladov na obrazovke obsahujú ďaľší stľpec, ktorým je aktuálny zisk príslušného tovaru v percentách. Zobrazenie aktuálneho zisku môže značne urýchliť kontrolu a nastavenie predajných cien jednotlivých položiek.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: pribudla možnosť tlače zjednodušeného dodacieho listu aj bez cien
a sumárov <CtrlF4>.
- [Nákup podľa dodávateľov]: podrobný rozpis množstiev obsahuje aj špeciálne množstvo, ktoré vykazuje nakúpené liehoviny v prepočte na 100-percentný lieh. Podmienkou je, aby pole "Poznámka" na skladovej karte obsahovalo percento liehu príslušnej liehoviny bez znaku % (napr. 37.5).
- [Predaj podľa odberateľov]: podrobný rozpis množstiev obsahuje aj špeciálne množstvo, ktoré vykazuje predané liehoviny v prepočte na 100-percentný lieh. Podmienkou je, aby pole "Poznámka" na skladovej karte obsahovalo percento liehu príslušnej liehoviny bez znaku % (napr. 37.5)

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20061201
exportované súbory tlačových zostáv vo formáte *.RTF sú umiestnené v adresári C:\STORERTF.
- [Skladové karty zásob]: podrobný výpis skladových kariet (kláves <F3>) obsahuje okrem hodnoty zásob v predajnej cene aj celkovú hodnotu minimálnych stavov v nákupnej cene bez DPH.
- [Tržby]: pribudla možnosť vyhodnotenia "nákupnej ceny" ako aj "zisku" služieb.
- [Predaj podľa tovarových skupín]: pribudla možnosť vyhodnotenia "nákupnej ceny" ako aj "zisku" služieb.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20061001
- pribudla možnosť použitia myši v ponukách a dialógových oknách programu (napr. tlačítka << OK >>, < Zruš >). Okrem toho stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >>, čo môže značne urýchliť vstup a opravu jednotlivých údajov !
- [Skladové karty zásob], [Nákup tovaru]: export skladových kariet je možný aj do súborov SS?.KAR (SS?.DBF), kde SS je identifikačné číslo skladu a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z (vytvorenie až 27 exportovaných súborov naraz).
- [Parametre tlače]: bola zrušená možnosť používania alternatívnej tlačiarne (pod operačným systémom Windows 95/98/ME/NT/2000/XP nemá praktický význam).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20060701
- [Skladové karty zásob]: možnosť používania až 4 alternatívnych PC s DPH (PC1, PC2, PC3, PC4).
- [Interné príjemky]: pribudla možnosť načítania položiek dokladu nákupu so záporným znamienkom (kláves <AltS>). Túto službu možno využívať napr. pri nákupe komisionálneho tovaru, keď sa tovar najprv prijíma na sklad pomocou internej príjemky a po definitívnom nákupe sa príslušné položky stornujú.
- [Interné výdajky]: pribudla možnosť načítania položiek dokladu predaja so záporným znamienkom (kláves <AltS>). Túto službu možno využívat napr. pri predaji komisionálneho tovaru, ked sa tovar najprv vydáva zo skladu pomocou internej výdajky a po definitívnom predaji sa príslušné položky stornujú.
- [Parametre skladu]: možno zadefinovať počet používaných alternatívnych PC (1 až 4).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20060501
- [Skladové karty zásob], [Nákup tovaru], [Interné príjemky]: možnosť tlače väčších cenoviek. Okrem toho pribudla možnosť tlače cenoviek aj "bez cien" (skladové štítky).
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť načítania položiek vybranej cenovej kalkulácie medzi položky aktuálnej predfaktúry (kláves <AltK>).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20060402
- zmena riadiaceho programu fiškálneho modulu EASYPOS96 z verzie 3.3.5 na najnovšiu verziu 3.5.3. Týka sa to len pokladnice, aktualizáciu musí vykonať servisný technik! Nakoľko sa od verzie 20060401 neuskutočnili žiadne zmeny štruktúr databáz, kvôli maximálnej dátovej bezpečnosti treba program najprv aktualizovať na verziu 20060401 a potom vykonať zmenu riadiaceho programu EASYPOS96 (samozrejme spolu s aktualizáciou programu na verziu 20060402)!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20060401
- [Skladové karty zásob], [Nákup tovaru], [Interné príjemky]: pribudla možnosť zadania počtu (1-999) vytlačených cenoviek (kláves <AltF9>).
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Cenové kalkulácie]: ak ide o dodanie tovaru do iného štátu (je zadaný ISO kód meny, napr. SKK, EUR, HUF, CZK atď.), položky dokladu budú pridané automaticky bez DPH! Okrem toho pribudla možnosť tlače zoznamu len týchto dokladov (kláves <AltF3>).
- [Nákup podľa tovarových skupín], [Predaj podľa tovarových skupín]: pribudla možnosť tlače položiek aj s aktuálnym stavom (kláves <AltF3>).
- [Cenové kalkulácie]: táto nová voľba pracuje podobne ako časť voľby [Predfaktúry], pomocou ktorej je možné vyhotoviť cenové kalkulácie. Zásadným rozdielom je, že jednotlivé množstvá nie sú zahrnuté do stavu predfaktúr na skladových kartách zásob! Tlač cenových kalkulácií sa vykoná stlačením <F11>, kým "Záväzná objednávka" pomocou klávesa <F12>. Po stlačení klávesa <AltF11> sa vytlačí tzv. "Rozpis tovaru/služieb" bez uvedenia jednotkových cien položiek.
- [Receptúry výrobkov]: pribudla možnosť zadania množstva cieľového výrobku, na ktoré sa vzťahujú množstvá jednotlivých zdrojových komponentov (1-999).
-
[Parametre dokladov]: možnosť nastavenia počtu príjmových resp. výdavkových pokladničných dokladov na jednej strane (1 alebo 2). Okrem toho PPD resp. VPD budú zaokrúhlené na 50 halierov.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20060201
- [Skladové karty zásob]: ak prvé zobrazené pole skladovej karty je PLU, miesto tovarovej skupiny a sadzby DPH je zobrazený aktuálny stav a merná jednotka príslušného tovaru.
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: výpis dokladov obsahuje okrem variabilného symbolu aj interné číslo dokladu. Na konci zostavy je sumarizácia základu DPH ako aj hodnoty DPH spolu.
-
[Parametre dokladov]: pribudla možnosť vypnutia upozornenia na rozdiel medzi aktuálnou a priemernou nákupnou cenou pri príjme položiek (treba zadať hodnotu -1).
- [Parametre dokladov]: pribudlo nastavenie upozornenia na nedostatočné množstvo použiteľného stavu ("Áno" alebo "Nie").
- [Vysporiadanie zásoby]: pri vysporiadaní zásoby po inventúre užívateľ môže, ale nemusí nastaviť nové začiatočné stavy na skladových kartách.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20060101
- [Skladové karty zásob]: tovarovú skupinu skladovej karty tovarového charakteru možno zmeniť len v intervale od 1 do 8999. To isté platí aj pre služby (práce) v intervale od 9000 do 9999.
- [Skladové karty zásob]: zmena dľžky poznámky ku skladovej karte z 13 na 20 znakov.
- [Skladové karty zásob]: cenové ponuky (<F7> a <F8>) sa môžu tlačiť nie len pre položky označené znakom "*" ale aj pre zadaný interval tovarovej skupiny, pritom príslušné označenia položiek "*" zostanú nezmenené.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: vyhodnotenie nákupných cien príslušnej faktúry (<F7>) obsahuje aj predajnú cenu tovaru bez DPH, zisk tovarových položiek v Sk a %, zisk spolu so službami.
- [Evidencia partnerov]: pribudla možnosť zaevidovania tzv. špeciálnej poznámky k partnerovi, ktorá sa Vám vždy objaví na obrazovke, keď pracujete s príslušným partnerom (nákup, predaj, predfaktúry, objednávky, pokladničné doklady atď.). Môže to byť užitočné napr. pre označenie neplatičov.
- [Servisné funkcie]: pribudla možnosť ad-hoc archivácie všetkých databáz do automaticky vygenerovaného podadresára so špeciálnym jedinečným menom (napr. koniec roka, stav pred inventúrou, migrácia systému atď.). Pozor! V sieťovom režime ostatní užívatelia programu nesmú byť prihlásení! Ako všetky voľby servisných funkcií aj táto voľba je výlučne pre servisného technika programu a prístup k voľbe je možný len po zadaní kontrolnej protihodnoty!

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20051001
- [Skladová zásoba k danému dátumu]: od tejto verzie je možné vytlačiť skladovú zásobu k danému dátumu aj položkovite!
- [Evidencia partnerov]: kód partnera generuje program automaticky.
- [Inventárny zoznam]: možnosť tlače inventárneho zoznamu len nulových položiek (<F3>).
- [Inventárny zoznam]: pribudla možnosť tlače rozdielov inventúry nad danou hodnotou (<F5>).
- [Inventárny zoznam]: spracovanosť evidenčného stavu inventúry v percentách možno kedykoľvek zistiť pomocou <F6>.
- [Vysporiadanie zásoby]: program automaticky vygeneruje internú výdajku a príjemku pre manko resp. prebytok, treba zadať len základné údaje internej výdajky resp. príjemky.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050901
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť tlače výdajky k príslušnej faktúre (<CtrlF7>).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050801
- [Parametre programu]: pribudlo ďaľšie farebné nastavenie programu ("červeno-biele").

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050703
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: percentuálna zľava poskytnutá na celý doklad alebo len na tovar môže byť číslo na jedno desatinné miesto.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050702
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry] a [Interné príjemky], [Interné výdajky]: program okrem upozornenia na nedostatočný aktuálny stav upozorňuje aj na nedostatočné množstvo použiteľného stavu. V tomto prípade však program beží ďalej.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: ak šírka pokladničnej potvrdenky je 80 znakov, výpis pohybov platidiel je tlačený na celú šírku formátu A4.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: na konci dodacích listov (<F4> resp. <AltF4>) je vytlačený aj celkový počet položiek (len tovarových resp. materiálových).
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: pribudla možnosť zaevidovania cudzej meny, jej množstva a kurzu do hlavičky dokladov (dodanie tovaru do iného štátu). "Ostrú" faktúru v cudzej mene je možné vytlačiť pomocou <F9>.
- [Tržby]: údaj nákupná cena v prehľade obsahuje len nákupnú cenu tovarových resp. materiálových položiek a zisky sú počítané tiež len z tržieb bez DPH týchto (tovarových) položiek.
- [Nákup podľa tovarových skupín], [Predaj podľa tovarových skupín]: údaj nákupná cena v prehľade obsahuje len nákupnú cenu tovarových resp. materiálových položiek a zisky sú počítané tiež len z tržieb bez DPH týchto (tovarových) položiek.
- [Parametre programu]: pribudla možnosť zaevidovania ISO kódu domácej meny. Po prvom spustení Vám program ponúka "SKK". Tento kód bude tlačený na faktúrach pri dodaní tovaru do iného štátu.
- [Parametre faktúr a objednávok]: možnosť zadefinovania spoločnej poznámky na konci všetkých odberateľských faktúr pri dodaní tovaru do iného štátu (napr. "Dodávka je v zmysle § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty oslobodená od dane").

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050701
- [Skladové karty zásob]: položky, ktorých aktuálny stav sa líši od tzv. použiteľného stavu (aktuálny stav mínus stav predfaktúr), boli v zozname skladových kariet označené znakom "*".
- [Zákazkové listy], [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry], [Objednávky] a [Interné príjemky], [Interné výdajky]: bola zásadne sprísnená a kontrolovaná práca s dokladmi na pracovných staniciach v počítačovej sieti. Okrem iných to znamená, že s jedným dokladom môže narábať naraz len jeden užívateľ, ostatní užívatelia dostanú systémové hlásenie "Doklad používa iný užívateľ !".
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť skoku na požadovaný dátum pohybu platidiel.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050601
- [Skladové karty zásob]: pribudla možnosť tlače zoznamu skladových kariet, ktorý obsahuje použiteľný stav miesto hodnoty zásoby (aktuálny stav mínus stav predfaktúr).
- [Skladové karty zásob], [Nákup tovaru], [Interné príjemky]: skladové čísla na cenovkách budú tlačené písmom dvojitej šírky.
- [Nákup tovaru]: nakoľko dátum splatnosti je daný na príslušnom originálnom doklade, program ho nebude generovať na základe údaja z voľby
[Parametre dokladov].
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: ak pri zadaní položky zmeníte sadzbu DPH, namiesto predajnej ceny bez DPH sa bude meniť predajná cena s DPH (napr. predaj tovaru alebo služieb s nulovou sadzbou DPH).
- [Stav nepárovaných položiek predfaktúr]: pribudlo ďalšie kritérium vyhodnotenia, ktorým je dátum vyhotovenia (od-do) predfaktúry. Okrem toho výsledný prehľad obsahuje aj nákupné ceny nepárovaných položiek.
- [Evidencia partnerov]: pribudla možnosť evidovania BIC/SWIFT kódu (Bank Identifier Code) banky (tzv. swiftového kódu banky) a čísla bankového účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number). Tieto štandardy umožňujú jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu platby pri realizácii cezhraničných prevodov v rámci EÚ.
- [Evidencia partnerov]: ak údaj "Splatnosť odberateľských faktúr v dňoch" bude mať hodnotu -1, dátum splatnosti bude totožný s dátumom vyhotovenia faktúry pre príslušného odberateľa.
- [Parametre dokladov]: pribudla možnosť nastavenia automatického generovania hlavičky dokladu uhradeného platbou v hotovosti. Zakázaním tejto ináč veľmi užitočnej funkcie možno vylúčiť nežiadané generovania hlavičiek spôsobené náhodným stlačením <F11> (napr. v počítačovej sieti).

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050402
- pribudla možnosť písania a tlače znaku § (kláves Alt+21).
- [História nulovaní zostatkových hodnôt]: pomocou tejto voľby možno prehliadnúť históriu nulovaní zostatkových hodnôt nulových stavov.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050401
- systémové informácie (<AltF1> v ľubovoľnej časti programu) obsahujú aj ASCII kódy niektorých špeciálnych znakov (pomôcka pri vkladaní textu).
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť tlače vyhodnotenia nákupných cien aj pre zoznam dokladov podľa rôznych kritérií (<AltF7>). Sumarizácia obsahuje nákupnú cenu tovaru bez DPH a predajnú cenu služieb bez DPH.
- [Pokladničný doklad]: pomocou tejto voľby je možné vytlačiť ľubovoľný príjmový resp. výdavkový pokladničný doklad. Treba zadať sumu, dátum vyhotovenia, účel, meno osoby, ktorá vyhotovila doklad a názov partnera z evidencie partnerov. Rozpis DPH je voliteľný.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050301
- [Nákup tovaru]: prehľad ziskov a predajných cien položiek príjemky (F4) obsahuje správne zisky aj v prípade, že dodávateľ je neplatiteľom DPH.
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: ak je zadaný dátum úhrady dokladu, pri tlači výdavkového resp. príjmového dokladu program ponúka tento dátum, ktorý však možno aj naďalej ľubovoľne prepísať.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pri vykonaní dennej uzávierky program automaticky vygeneruje nulový pohyb (Výdaj) platidla "Hotovosť". Účelom tejto automatickej funkcie je možnosť spätnej kontroly stavu hotovosti v pokladnici po denných uzávierkach.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050203
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudli ďalšie kritéria pre tlač zoznamu dokladov - spôsob dopravy, miesto určenia a hodnota faktúry s DPH.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: vnútropodnikové faktúry (3. názov odberateľa je reťazec "VPF") nebudú automaticky označené ako uhradené (znak "*").

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050202
- [Skladové karty zásob]: dátum posledného nákupu v histórii nákupných cien bude aktualizovaný aj v prípade identickej nákupnej ceny.
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: položky dokladov evidujú aj aktuálnu "Poznámku" zo skladovej karty (možnosť neskoršej kontroly).
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: vnútropodnikové faktúry (3. názov odberateľa je reťazec "VPF") budú automaticky označené ako uhradené (znak "*").
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: pri určení nulového zisku dokladu (<AltZ> a <CtrlZ>) program počíta len s nákupnými cenami tovarových položiek.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: pribudli ďalšie kritéria pre tlač zoznamu dokladov - spôsob dopravy, miesto určenia a hodnota faktúry (predfaktúry) s DPH.
- [Predfaktúry]: pomocou údržby predfaktúry (<AltU>) možno jednoducho vykonať zmenu normálnych položiek na párované a opačne. Túto užitočnú voľbu možno úspešne využiť napr. v prípade, že predfaktúry sú používané na vyhotovenie rôznych cenových kalkulácií a pritom nechcete ovplyvniť stavy predfaktúr na skladových kartách. Stačí nejako označiť predfaktúru napr. v jej hlavičke a zároveň normálne položky zmeniť na párované. Ak na základe cenovej kalkulácie dôjde k definitívnemu predaju, treba si zvoliť opačný postup a predfaktúra bude okamžite pripravená na vypárovanie.
- [Predfaktúry]: pribudla možnosť kontroly a tlače tzv. nenačítateľných položiek konkrétnej predfaktúry (<AltK>).
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: položky dokladov evidujú aj zľavu poskytnutú na príslušnú položku (možnosť neskoršej kontroly).
- [Objednávky]: hlavičky objednávok obsahujú aj položku "Platobné podmienky" (max. 70-miestny reťazec znakov). Ďalej pribudla možnosť editovania mernej jednotky zadanej položky. Program Vám naďalej ponúka mernú jednotku zo skladovej karty, ktorú však môžete ľubovoľne editovať, napr. miesto mernej jednotky "ks" možete zadať "bal" (balenie) atď.
- [Stav nepárovaných položiek predfaktúr]: pribudla možnosť tlače prehľadu stavu nepárovaných položiek predfaktúr len pre zadaný interval (od-do) PLU tovaru. Program zároveň aktualizuje stav všetkých nepárovaných položiek predfaktúr na skladových kartách bez ohľadu na zadaný interval PLU!
- [Parametre programu]: miesto nastavenia typu monitora je možné vybrať niekoľko nastavení farieb (momentálne 3). Príslušné nastavenie sa prejaví až po reštarte programu.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050201
- [Skladové karty zásob]: na skladovej karte je zobrazený aj tzv. použiteľný stav zásoby, t.j. aktuálny stav znížený o stav predfaktúr.
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: výdavkové resp. príjmové pokladničné doklady obsahujú dvojnásobný počet riadkov účtovacieho predpisu, miesto pre dátum zaúčtovania, podpis učtárne a poradové číslo denníka.
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: pribudla možnosť tlače vyhodnotenia nákupných cien príslušnej faktúry (<F7>). Sumarizácia obsahuje nákupnú cenu tovaru bez DPH a predajnú cenu služieb bez DPH.
- [Nákup tovaru], [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)], [Predfaktúry]: čiastočne uhradené faktúry budú označené znakom "o" aj na obrazovke.

storeicon.gif (292 bytes) Verzia 20050101
- [Predaj tovaru], [Predaj tovaru (pokladnica)]: podobne ako v prípade uzávierok, aj na obrazovke je vytlačený obrat bez DPH, t.j. základ.
- [Tržby]: pribudlo ďalšie kritérium, ktorým je dátum dodania tovaru/služieb. Okrem toho prehľad obsahuje aj saldo prijatých a zúčtovaných záloh za dané obdobie.
- [Interné príjemky], [Interné výdajky]: zoznam príjemok resp. výdajok obsahuje aj označenie (*) ako aj popis dokladu.