storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Parametre dokladov


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí okno s jednotlivými parametrami dokladov. Treba zadať:

Najčastejšia forma úhrady faktúr Zadáte 1.0 (Prevodný príkaz), 1.1 (Dobierka) alebo 2.0 (Platba v hotovosti). Ide o najčastejšiu formu úhrady odberateľských faktúr. Po prvom spustení Vám program ponúka 1.0 (Prevodný príkaz).
Doklady vyhotovia (nákup, predaj) Možno zadať mená osôb, ktoré zodpovedajú za vyhotovenie dodávateľských a odberateľských faktúr. Nie sú to povinné údaje, ak ich zadáte, program Vám automaticky ponúka pri vystavení príslušných dokladov.
Splatnosť odberateľských faktúr v dňoch Zadáte číslo z intervalu od 0 do 99. Na základe tohoto čísla Vám program generuje dátum splatnosti. Po prvom spustení Vám program ponúka 7 (dní).
Kód odberateľa "Pokladnica" Zadáte kód fiktívneho odberateľa za hotové (pokladnice). Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte správne, môžete automaticky generovať hlavičky odberateľských faktúr uhradených platbou v hotovosti. Po prvom spustení Vám program ponúka kód 2 ("Pokladnica").
Konštantný symbol Zadáte max. 4-miestny reťazec znakov, napr. "0008".
Dodacie a platobné podmienky Zadáte max. 14-miestny reťazec znakov.
Splatnosť faktúr vo forme 'ihneď' Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno" a dátum splatnosti bude totožný s dátumom vystavenia faktúry, program miesto dátumu splatnosti vytlačí slovo 'ihneď'.
Faktúra je aj dodacím listom Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
Zjednodušený predaj je možný len za hotovosť (faktúry nebudú zobrazené) Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie". Ak zadáte "Áno", a nezadaním správneho hesla program bude pracovať v obmedzenom režime, zjednodušený predaj tovaru bude možný len za hotovosť, faktúry (a dobierky) nebudú zobrazené. To isté platí aj pre predfaktúry.
Automatické generovanie hlavičky dokladu uhradeného platbou v hotovosti Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
Možnosť zmeny predajnej ceny s DPH aj pri zjednodušenom predaji Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
Pri načítaní predfaktúr zaznamenať čísla dokladov a variabilné symboly Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
Pomenovanie čísla objednávky/HZ Program Vám ponúka voľbu "Číslo objednávky/HZ", ktorú však môžete podľa využitia ľubovoľne premenovať.
Pomenovanie spôsobu dopravy Program Vám ponúka voľbu "Spôsob dopravy", ktorú však môžete podľa využitia ľubovoľne premenovať.
Pomenovanie miesta určenia Program Vám ponúka voľbu "Miesto určenia", ktorú však môžete podľa využitia ľubovoľne premenovať.
Pomenovanie skladového čísla Program Vám ponúka voľbu "Skladové číslo", ktorú však môžete podľa využitia ľubovoľne premenovať, napr. na "Sériové číslo", "Výrobné číslo", "Katalógové číslo", "Pracovná pozícia", "EAN-kód" atď.
Tlačiť telefónne číslo odberateľa Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Áno".
Skladové číslo je zobrazené Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Áno". Ak zadáte "Nie", skladové čísla na výstupných dokladoch nebudú zobrazené!
Skladové číslo je editovateľné Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
Výmaz skladového čísla z položky Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte "Áno" a súčasne skladové číslo je editovateľné, program Vám vymaže údaj z položky príslušného dokladu pred jeho vlastnou editáciou.
Názov tovaru je editovateľný Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte "Áno", program Vám umožňuje dodatočnú editáciu názvu tovaru resp. služby po zapísaní položky do dokladu (Predaj tovaru, Predfaktúry, Cenové kalkulácie).
Na dodacom liste tlačiť aj popis tovaru Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte "Áno", na dodacom liste sa vytlačí aj popis jednotlivých položiek.
Upozornenie na rozdiel medzi aktuálnou a priemernou nákupnou cenou nad Zadáte príslušnú hodnotu (1-99) v percentách. Ak zadáte -1, upozornenie bude vypnuté!
Upozornenie na nedostatočné množstvo použiteľného stavu Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Áno".
Stornované položky sú zobrazené Pomocou medzerníka zadajte "Áno" (stornované položky dokladov budú zobrazené ako "normálne" zaevidované riadky, ale s označením "S") alebo "Nie" (stornované položky budú vybodkované znakom "˙" s označením "S"). Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
Párované položky sú zobrazené Pomocou medzerníka zadajte "Áno" (párované položky predfaktúr budú zobrazené ako "normálne" zaevidované riadky, ale s označením "P") alebo "Nie" (párované položky budú vybodkované znakom "˙" s označením "P"). Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie".
Poskytnutá zľava je zobrazená Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Áno".
Maximálna poskytnutá zľava Zadáte príslušnú hodnotu (0-99) v percentách. Program Vám umožňuje poskytnúť zľavu na doklady maximálne do tejto zadefinovanej hodnoty.
Začiatok čísla objednávky Zadáte max. 8-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, program vygeneruje číslo objednávky začínajúce sa týmto reťazcom.
Počet miest poradového čísla objednávky Zadáte 0,1,2,3,4 alebo 5. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, program vygeneruje číslo objednávky začínajúce sa horeuvedeným reťazcom + interné poradové číslo objednávky so zadaným počtom miest.
Počet príjemok/výdajok na strane Zadáte 1 alebo 2. V prípade, ak chcete mať 2 príjemky/výdajky na jednej strane, treba vypnúť na tlačiarni automatické preskočenie perforácie papiera.
Počet PPD/VPD na strane Zadáte 1 alebo 2. Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu 2 príjmové resp výdavkové pokladničné doklady na jednej strane.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).