storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Evidencia partnerov


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam obchodných partnerov (dodávateľov aj odberateľov), kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých partnerov.
note.gif (247 bytes) Pozor! Partner číslo 1 musí byť práve Vaša firma, tzn. užívateľ programu!
new.gif (334 bytes) Vstup údajov nového partnera sa vykoná stlačením <Ins>. Kód partnera program generuje automaticky. Treba zadať:

Názov partnera Zadáte 3x max. 30-miestny reťazec znakov. Ak chcete definovať fiktívneho odberateľa pre vnútropodnikové faktúry, 3. názov musí byť reťazec "VPF".
Poštová adresa
Ulica Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - názov ulice alebo námestia.
PSČ Zadáte poštové smerovacie číslo obce.
Obec Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - názov obce.
Sídlo PO/Miesto podnikania FO
Ulica Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - názov ulice alebo námestia.
PSČ Zadáte poštové smerovacie číslo obce.
Obec Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - názov obce.
 
Predstaviteľ Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - meno predstaviteľa partnera.
Typ partnera Zadáte 1 (Platiteľ DPH) alebo 2 (Neplatiteľ DPH).
Súhlas dotknutej osoby (DO) so spracovaním osobných údajov (GDPR) Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Forma podnikania Zadáte 0 (Fyzická osoba-občan, FO-O), 1 (Fyzická osoba-podnikateľ, FO-P) alebo 2 (Právnická osoba, PO).
IČO Zadáte identifikačné číslo organizácie. Program Vás upozorňuje na prípadnú duplicitu zadaného IČO.
DIČ Zadáte daňové identifikačné číslo organizácie. Program Vás upozorňuje na prípadnú duplicitu zadaného DIČ.
IČ DPH Zadáte identifikačné číslo pre DPH (prefix SK a 10 číselných znakov). Program Vás upozorňuje na prípadnú duplicitu zadaného IČ DPH.
Telefón Zadáte telefónne číslo (čísla) partnera.
Fax Zadáte číslo faxu partnera.
E-mail Zadáte e-mailovú adresu partnera.
WWW Zadáte adresu WWW stránky partnera.
Banka Zadáte názov peňažného ústavu partnera.
Číslo účtu Zadáte číslo bankového účtu partnera.
BIC/SWIFT kód Zadáte BIC kód (Bank Identifier Code) banky (tzv. swiftový kód banky).
IBAN Zadáte číslo bankového účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number).
1. poznámka Zadáte max. 15-miestny reťazec znakov - ľubovoľnú poznámku k partnerovi.
2. poznámka Zadáte max. 15-miestny reťazec znakov - ľubovoľnú poznámku k partnerovi.
3. poznámka Zadáte max. 15-miestny reťazec znakov - ľubovoľnú poznámku k partnerovi.
Špeciálna poznámka Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - špeciálnu poznámku k partnerovi, ktorá sa Vám vždy objaví na obrazovke, keď pracujete s príslušným partnerom (nákup, predaj, predfaktúry, objednávky, pokladničné doklady atď.). Môže to byť užitočné napr. pre označenie neplatičov.
Splatnosť odberateľských faktúr v dňoch Zadáte číslo z intervalu od 0 do 99. Na základe tohoto čísla Vám program automaticky generuje dátum splatnosti odberateľských faktúr. Ak zadáte 0, naďalej platí údaj z voľby [Parametre dokladov]. Ak zadáte hodnotu -1, dátum splatnosti bude totožný s dátumom vyhotovenia faktúry.
Kód bankového účtu pre úhradu odber.  faktúr Zadáte kód bankového účtu z evidencie bankových účtov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, na odberateľskej faktúre vyhotovenej pre tohoto partnera bude uvedený tento bankový účet Vašej firmy a nie účet, ktorý je evidovaný u partnera číslo 1.
Typ zľavy Zadáte číslo z intervalu od 0 do 99. Na základe tohoto čísla Vám program vyberie príslušnú percentuálnu zľavu z evidencie poskytnutých zliav. Pozor! Typ zľavy v žiadnom prípade neznamená hodnotu percentuálnej zľavy, len odkaz na príslušnú zľavu v evidencii poskytnutých zliav.
Používať alternatívnu PC s DPH Ak zadáte 1 až 4, na odberateľskej faktúre resp. pokladničnej potvrdenke vyhotovenej pre tohoto partnera bude automaticky použitá alternatívna predajná cena PC1, PC2, PC3 alebo PC4 s DPH. Nastavenie je dostupné na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre skladu].
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava údajov partnera sa vykoná stlačením <Enter>. Kód partnera nie je možné dodatočne zmeniť, ostatné údaje sa zadávajú podobne ako pri vstupe údajov nového partnera.
write.gif (281 bytes) Partneri môžu byť označení (alebo odznačení) jednotlivo pomocou klávesa <*>, alebo hromadne pomocou klávesa <+> (označenie) a <-> (zrušenie označenia). V prípade hromadného označenia (resp. zrušenia označenia) partnerov treba zadať:

Kód partnera od-do Zadáte kód prvého a posledného partnera.
Forma podnikania partnera od-do (len označenie) Zadáte interval formy podnikania partnera, 0 (Fyzická osoba-občan, FO-O), 1 (Fyzická osoba-podnikateľ, FO-P) alebo 2 (Právnická osoba, PO).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač partnerov sa vykoná stlačením <F3> (zjednodušený výpis) alebo <F4> (podrobný výpis partnerov). Vytlačení budú len partneri označení značkou "*".
printer.gif (224 bytes) Tlač adries partnerov označených značkou "*" na obálky C5 (162 x 229 mm) sa vykoná pomocou klávesa <F5>, na obálky C6 (114 x 162 mm) pomocou <F6>, kým na obálky DL (110 x 220 mm) pomocou klávesa <F7>.
note.gif (247 bytes) V prípade niektorých tlačiarní (tryskové a laserové) a hlavne formátu obálky C5 a DL treba používať špeciálne nastavenia tlačiarne, ako napr.:
Obálka C5:
- orientácia papiera "na šírku" (ORIENTATION=LANDSCAPE)
- formát papiera Obálka C5 (PAPER=C5)
- 32 riadkov/stránka (FORMLINES=32)
Obálka DL:
- orientácia papiera "na šírku" (ORIENTATION=LANDSCAPE)
- formát papiera Obálka DL (PAPER=DL)
- 19 riadkov/stránka (FORMLINES=19)
note.gif (247 bytes) Po vykonaní tlače adries na horeuvedené formáty nezabudnite zrušiť tieto špeciálne nastavenia tlačiarne a opäť používať základné nastavenia, ako napr.:
Formát A4:
- orientácia papiera "na výšku" (ORIENTATION=PORTRAIT)
- formát papiera A4 (PAPER=A4)
- 64 riadkov/stránka (FORMLINES=64)
Horeuvedené špeciálne nastavenia pre laserové tlačiarne HP LASERJET možno vygenerovať pomocou voľby [Kód Latin2 pre tlačiarne HP LASERJET]. Vygenerovaný kód program okamžite vyšle do tlačiarne a zároveň ho uloží aj v súbore defaults.pjl.
boxout.gif (266 bytes) Export partnerov označených značkou "*" do DBF súboru sa vykoná stlačením <AltD>. Program vytvorí súbor C:\STOREDBF\PARTNER?.DBF, kde ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Výstupný kód exportu partnerov bude generovaný na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre programu] ("Latin2"). Ak chcete napr. DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, v priečinku C:\STOREDBF kliknite pravým tlačidlom na príslušný exportovaný DBF súbor a vyberte možnosť "Otvoriť v programe Microsoft Office Excel" resp. "Open With Microsoft Office Excel".
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca. Toto triedenie platí aj pre tlačovú zostavu, ktorá bude vytlačená po nejakom vyhľadaní. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v stľpcoch "Meno partnera", "Obec", "1. poznámka", "2. poznámka" a "3. poznámka" sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.