storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Nákup tovaru


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam hlavičiek príjemok (automatický skok na posledný záznam).
new.gif (334 bytes) Vstup údajov hlavičky novej príjemky sa vykoná stlačením <Ins>. Interné číslo dokladu program generuje automaticky v tvare RRRR/SS/DDDDD, kde RRRR je aktuálny rok, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo dokladu v aktuálnom roku. Treba zadať:

Úhrada Zadáte 1.0 (Prevodný príkaz), 1.1 (Dobierka) alebo 2.0 (Platba v hotovosti). Program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však formu úhrady prepísať.
Variabilný symbol Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov z dokladu dodávateľa.
Číslo objednávky/HZ Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov z dokladu dodávateľa. Nie je to povinný údaj.
Vyhotovil(a) Zadáte max. 18-miestny reťazec znakov - meno osoby, ktorá zodpovedá za vyhotovenie dokladu. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, meno bude vytlačené na doklade.
Dátum vyhotovenia Zadáte dátum vyhotovenia dokladu.
Dátum odoslania Zadáte dátum odoslania dokladu.
Dátum dodania tovaru/služieb Zadáte dátum dodania tovaru alebo služieb.
Dátum splatnosti Zadáte dátum splatnosti dokladu.
Dátum úhrady Zadáte dátum úhrady dokladu. Nie je to povinný údaj.
Čiastka úhrady Zadáte čiastku úhrady dokladu. Nie je to povinný údaj.
Dodávateľ Zadáte názov dodávateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam evidovaných partnerov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Konštantný symbol Zadáte max. 4-miestny reťazec znakov - program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však konštantný symbol ľubovoľne prepísať.
Dodacie a platobné podmienky Zadáte max. 14-miestny reťazec znakov - program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však dodacie a platobné podmienky ľubovoľne prepísať.
Spôsob dopravy Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Miesto určenia Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Text faktúry Zadáte max. 78-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, text bude vytlačený medzi hlavičkou a položkami dokladu.
Poznámka Zadáte max. 12-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Záloha Zadáte čiastku zálohy. Nie je to povinný údaj.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Otvorený doklad je oznacený znakom "O".
edit.gif (263 bytes) Oprava údajov hlavičky príjemky sa vykoná stlačením <Enter>.
lock.gif (314 bytes) Príjemky sa môžu uzatvoriť pomocou <F8>. Ak doklad bol uzatvorený, žiadne údaje sa nedajú zmeniť okrem variabilného symbolu, čísla objednávky/HZ, dátumu a čiastky úhrady, dodávateťa, spôsobu dopravy, miesta určenia a textu faktúry. Uzatvorený doklad je označený znakom "Z".
write.gif (281 bytes) Ak je to potrebné, jednotlivé doklady môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>.
boxout.gif (266 bytes) Export položiek dokladu (príjemky) ako skladové karty do súboru sa vykoná stlačením <AltE>. V adresári súborov bázovej evidencie resp. na diskete program automaticky vytvorí súbor SS.KAR resp. SS?.KAR, kde SS je identifikačné číslo skladu a ? môže byť ľubovoľné písmeno od A po Z. Ak používanie alternatívnych predajných cien je zapnuté, možno zadať, ktorú PC s DPH chcete exportovať.
printer.gif (224 bytes) Tlač príjemky sa vykoná stlačením <F3>.
printer.gif (224 bytes) Tlač prehľadu aktuálnych ziskov a predajných cien položiek príjemky sa môže vykonať stlačením <F4>. Prehľad len predajných cien bez výpisu ziskov sa vykoná pomocou <F5>. Uvoľnené miesto na tlačovej zostave možno využívať napr. ako poznámku.
printer.gif (224 bytes) Tlač výdavkového pokladničného dokladu sa vykoná stlačením <AltF12>. Všetky náležitosti dokladu sú tlačené automaticky, zadáva sa len dátum a účel platby.
printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu príjemok podľa rôznych kritérií sa vykoná stlačením <AltF3>. Treba zadať:

Rok Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia).
Dátum vyhotovenia Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov.
Dátum dodania tovaru/služieb Zadáte interval (od-do) dátumu dodania tovaru alebo služieb.
Dátum splatnosti Zadáte interval (od-do) dátumu splatnosti.
Dátum úhrady Zadáte interval (od-do) dátumu úhrady.
Spôsob dopravy Zadáte interval (od-do) spôsobu dopravy.
Miesto určenia Zadáte interval (od-do) miesta určenia.
Hodnota s DPH Zadáte interval (od-do) hodnoty s DPH.
Doklady Pomocou medzerníka zadajte "všetky", "neuhradené", "čiastočne uhradené" alebo "uhradené". Zoznam neuhradených faktúr obsahuje aj faktúry čiastočne uhradené!
Variabilný symbol Zadáte interval (od-do) variabilného symbolu faktúr. Všetky variabilné symboly znamená interval od " " (medzera) až po znak "krabica" (ASCII kód 254).
Dodávateľ Zadáte interval (od-do) kódu dodávateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam partnerov, z ktorého si môžete vybrať.
Forma podnikania Zadáte interval (od-do) formy podnikania dodávateľa (Fyzická osoba-občan=0, Fyzická osoba-podnikateľ=1, Právnická osoba=2).
Forma úhrady Zadáte interval (od-do) formy úhrady (Prevodný príkaz=1.0, Dobierka=1.1, Platba v hotovosti=2.0).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač špeciálneho zoznamu príjemok sa vykoná stlačením <AltF4>. V tomto zozname je rozpísaná zvlášť hodnota nakúpeného tovaru a hodnota nakúpených služieb, teda všetkých tovarových skupín do 8999 resp. od 9000. Treba zadať tie isté údaje, ako v prípade predošlej voľby <AltF3>.
printer.gif (224 bytes) Tlač cenoviek z jednotlivých položiek príjemky sa vykoná stlačením <AltF9>. Treba zadať:

Tlačiť PLU Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť poznámky ku skladovej karte Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť skladové čísla Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Tlačiť ceny Pomocou medzerníka zadáte "Áno" alebo "Nie".
Veľkosť cenoviek Pomocou medzerníka zadáte "malé" alebo "veľké".
Počet cenoviek Zadajte počet 1-999.
Používať alternatívnu PC s DPH Možnost zadania alternatívnej PC s DPH (0,1-4).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

calc.gif (236 bytes) Aktualizácia sadzieb DPH sa vykoná stlačením <AltA>. Pozor! Táto voľba má účinok len v tom prípade, že hlavička bola vyhotovená pred prípadnou zmenou sadzieb DPH a doklad ešte neobsahuje žiadne zaevidované položky!
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname príjemok sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca.
edit.gif (263 bytes) Dátum a čiastku úhrady príjemky možno zadať po stlačení <F12>, kde program Vám vypíše aj históriu úhrad.
computer.gif (260 bytes) Zoznam položiek príjemky sa Vám zobrazí po stlačení <F2>, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých položiek.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej položky príjemky sa vykoná stlačením <Ins>. Poradové číslo položky program generuje automaticky. Treba zadať:

PLU, Názov tovaru alebo Skladové číslo Údaj slúži na rýchle vyhľadanie tovaru podľa nastavenia "Prvé zobrazené pole skladovej karty" z voľby [Parametre skladu]. Zo zoznamu evidovaných skladových kariet si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Skladové číslo Môžete zadať max. 20-miestny reťazec znakov, podľa potreby. Program Vám ponúka údaj zo skladovej karty, ktorý však môžete ľubovoľne doplniť (napr. sériovým číslom konkrétneho tovaru), alebo prepísať a toto konečné skladové číslo bude zobrazené na príjemke. Skladové číslo je editovateľné na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre dokladov].
Množstvo Zadáte množstvo tovaru v merných jednotkách. Ak je zadefinovaná aj veľkosť balenia príslušného tovaru, môžete zadať počet balení a množstvo bude automaticky vypočítané.
Nákupná cena bez DPH Zadáte nákupnú cenu tovaru bez DPH. Program Vás upozorní, ak rozdiel medzi aktuálnou a priemernou nákupnou cenou je väcší ako príslušný údaj z voľby [Parametre dokladov]. Ak zadáte 0, program predpokladá, že zadáte hodnotu bez DPH alebo s DPH celkom.
Hodnota bez DPH celkom Program Vám automaticky ponúka tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané. Ak zadáte opakovane 0, program predpokladá, že zadáte hodnotu s DPH celkom.
DPH Program Vám automaticky ponúka sadzbu DPH v %, môžete ju však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
Hodnota s DPH celkom Program Vám automaticky ponúka tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané. Program Vás upozorní, ak rozdiel medzi aktuálnou a priemernou nákupnou cenou je väcší ako príslušný údaj z voľby [Parametre dokladov].
Koeficient Pomocou tohoto koeficienta môžete modifikovať nákupnú cenu položky napr. podľa aktuálneho kurzu cudzej meny atď. Program Vás upozorní, ak rozdiel medzi aktuálnou a priemernou nákupnou cenou je väcší ako príslušný údaj z voľby [Parametre dokladov].
Zľava Zadáte poskytnutú zľavu v percentách. Program Vás upozorní, ak rozdiel medzi aktuálnou a priemernou nákupnou cenou je väcší ako príslušný údaj z voľby [Parametre dokladov].
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes)Zaevidovaná položka je označená znakom "N".
write.gif (281 bytes) Ak je to potrebné, jednotlivé zaevidované položky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>. Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka príjemky (nákupu), do predfaktúry sa načítajú len označené položky!

edit.gif (263 bytes) Výber položky príjemky sa vykoná stlačením <Enter>. Údaje zaevidovanej položky nie je možné dodatočne zmeniť okrem skladového čísla tovaru. Údaje stornovanej položky nie je možné opravovať. Táto voľba slúži v podstate len na prehliadanie údajov položky.
storno.gif (280 bytes) Storno položky príjemky sa vykoná stlačením <Del>. Stornovaná položka je označená znakom "S" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby
[Parametre dokladov].
calc.gif (236 bytes) Ak je potrebné zmeniť (alebo skontrolovať) predajnú cenu položky na skladovej karte, cenotvorbu môžete vykonať stlačením <AltC>.

printer.gif (224 bytes) Tlač zostavy "Sledovanie predaja tovaru" sa vykoná stlačením <AltS>. Ak je to potrebné, možno zadať tzv. šaržu, program Vám ponúka skladové číslo príslušnej položky. Zostava obsahuje jednotlivé predaje konkrétneho zakúpeného tovaru (dátum, odberateľ/výdaj, doklad/variabilný symbol, množstvo).

refresh.gif (331 bytes) Presun položky v rámci príslušného dokladu sa vykoná pomocou <CtrlŠípkaHore> (dopredu) a <CtrlŠípkaDole> (dozadu).
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie poradového čísla položky sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v názve a skladovom čísle položky sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.