storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Predaj tovaru


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam dokladov odberateľov (automatický skok na posledný záznam).
new.gif (343 bytes) Vstup údajov hlavičky nového dokladu sa vykoná stlačením klávesa <Ins>. Interné číslo dokladu program generuje automaticky v tvare RRRR/SS/DDDDD, kde RRRR je aktuálny rok, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo dokladu v aktuálnom roku. Treba zadať:

Úhrada Zadáte 1.0 (Prevodný príkaz), 1.1 (Dobierka) alebo 2.0 (Platba v hotovosti). Program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však formu úhrady prepísať. Dobierky budú označené okrem čísla dokladu aj znakom "D".
Variabilný symbol Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov. Na obrazovke je zobrazený posledný zadaný variabilný symbol, na základe ktorého program vygeneruje nasledujúce číslo, ak forma úhrady je prevodný príkaz alebo dobierka. Ak zadaný (alebo programom ponúkaný) variabilný symbol už existuje, program vám ponúka nasledujúce číslo.
Číslo objednávky/HZ Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Vyhotovil(a) Zadáte max. 18-miestny reťazec znakov - meno osoby, ktorá zodpovedá za vyhotovenie dokladu. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, meno bude vytlačené na doklade.
Dátum vyhotovenia Zadáte dátum vyhotovenia dokladu.
Dátum odoslania Zadáte dátum odoslania dokladu.
Dátum dodania tovaru/služieb Zadáte dátum dodania tovaru alebo služieb.
Dátum splatnosti Zadáte dátum splatnosti dokladu. Program Vám generuje z dátumu odoslania a na základe údaja voľby [Parametre dokladov] ako aj [Evidencia partnerov]. Dátum splatnosti však môžete podľa potreby ľubovoľne prepísať.
Dátum úhrady Zadáte dátum úhrady dokladu. Nie je to povinný údaj.
Čiastka úhrady Zadáte čiastku úhrady dokladu. Nie je to povinný údaj.
Odberateľ Zadáte názov odberateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam evidovaných partnerov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Kód bankového účtu pre úhradu faktúry Zadáte kód bankového účtu z evidencie bankových účtov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, na doklade bude uvedený tento bankový účet Vašej firmy a nie účet, ktorý je evidovaný u partnera číslo 1.
Konštantný symbol Zadáte max. 4-miestny reťazec znakov - program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však konštantný symbol ľubovoľne prepísať.
Dodacie a platobné podmienky Zadáte max. 14-miestny reťazec znakov - program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však dodacie a platobné podmienky ľubovoľne prepísať.
Mena Pomocou medzerníka vyberte ISO kód meny, napr.  CZK, HUF, EUR atď. (ak ide o dodanie tovaru alebo služby do iného štátu!). V tomto prípade položky budú pridané automaticky bez DPH a hodnoty prepočítané na príslušnú menu! Poznámka: ak cudzia mena sa zadá dodatočne, teda až po zápise resp. importe položiek dokladu, následne treba vstúpiť do položiek (kláves <F2>), aby jednotlivé hodnoty DPH boli automaticky eliminované! Zoznam mien v abecednom poradí: AUD=austrálsky dolár, BGN=bulharský lev, BRL=brazílsky real, CAD=kanadský dolár, CHF=švajčiarsky frank, CNY=čínsky jüan, CZK=česká koruna, DKK=dánska koruna, EUR=euro, GBP=libra šterlingov, HKD=hongkongský dolár, HRK=chorvátska kuna, HUF=maďarský forint, JPY=japonský jen, LTL=litovský litas, LVL=lotyšský lats, NOK=nórska koruna, PLN=poľský zlotý, RON=nový rumunský lei, RUB=ruský rubeľ, SEK=švédska koruna, TRY=turecká líra, USD=americký dolár
Kurz Zadajte aktuálny kurz príslušnej meny. Príklad: kurz českej koruny zo dňa 08.05.2013 bol nasledovný: 1 EUR = 25.862 CZK, bolo treba zadať teda hodnotu 25.862.
Spôsob dopravy Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Miesto určenia Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Prenesenie daňovej povinnosti Zadáte "*", ak ide o prenos daňovej povinnosti napr. pri dodávaní stavebných prác atď., t.j. dodávateľ nie je povinný platiť daň z pridanej hodnoty a môže vystavovať faktúru na tovar vrátane montáže, prípadne na stavebné práce bez dane z pridanej hodnoty. V tomto prípade položky budú pridané automaticky bez DPH a faktúra bude obsahovať slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti". Ak "*" sa zadá dodatočne, teda až po zápise resp. importe položiek dokladu, následne treba vstúpiť do položiek (kláves <F2>), aby jednotlivé hodnoty DPH boli automaticky eliminované! V prípade, že zadáte znak "/", je možné pridať aj položky bez DPH ako aj s DPH! Bez DPH sa pridávajú automaticky len tovarové položky, ktoré majú 4-miestny číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka!
Text faktúry Zadáte max. 78-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, text bude vytlačený medzi hlavičkou a položkami dokladu.
Poznámka Zadáte max. 12-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Záloha Zadáte čiastku zálohy. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, táto čiastka bude na doklade odpočítaná z čiastky "Celkom k úhrade...".
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Otvorený doklad je oznacený znakom "O".
money.gif (436 bytes) Hlavičku nového dokladu uhradeného platbou v hotovosti možno automaticky generovať stlačením <F11>. Túto možnosť ako aj kód "fiktívneho" odberateľa za hotové (t.j. pokladnice) treba zadať pri voľbe
[Parametre dokladov]. Po stlačení <F11> možno okamžite zadávať položky.
edit.gif (263 bytes) Oprava údajov hlavičky dokladu sa vykoná stlačením <Enter>.
lock.gif (314 bytes) Doklady sa môžu uzatvoriť pomocou <F8>. Ak doklad bol uzatvorený pomocou <F8> alebo zaregistrovaním predaja do fiškálneho modulu, žiadne údaje sa nedajú zmeniť okrem variabilného symbolu, čísla objednávky/HZ, dátumu a čiastky úhrady, odberateľa, spôsobu dopravy, miesta určenia a textu faktúry. Uzatvorený doklad je označený znakom "Z".
write.gif (281 bytes) Ak je to potrebné, jednotlivé doklady môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>.
write.gif (281 bytes) Hromadné označenie (*) skladových kariet podľa položiek dokladu sa vykoná pomocou klávesa <AltC>. Takto označené položky môžu slúžiť napr. na vyhotovenie cenovej ponuky pri voľbe [Skladové karty zásob].
computer.gif (260 bytes) Okamžité vyhodnotenie predaja pre konkrétneho odberateľa sa vykoná stlačením <AltP>. Hodnota predaja bude vyhodnotená od zadaného dátumu z voľby [Parametre programu]. Na základe vyhodnotenia program Vám vypíše aj hodnotu poskytnutej zľavy z evidencie zliav ako aj hodnotu maximálnej zľavy.
calc.gif (236 bytes) Poskytnutie percentuálnej zľavy (záporné číslo znamená prirážku) na celý doklad sa vykoná stlačením <AltZ>, len na tovar pomocou <CtrlZ>. Program Vám najprv spraví okamžité vyhodnotenie predaja, viď vyššie (výnimkou je odberateľ "Pokladnica"). Program vypočíta a vypíše aj krajnú hodnotu zľavy, pri ktorej sa dosiahne nulový zisk dokladu. Údaje dokladu budú prepočítané v zmysle poskytnutej zľavy! Hodnota zľavy bude zobrazená podľa príslušného nastavenia!
calend.gif (243 bytes) Vygenerovanie duplikátu dokladu sa vykoná stlačením klávesa <+>. Zdrojový doklad nemôže obsahovať tovarové položky (tovarové skupiny menšie ako 9000), tzn., že duplikát sa môže vyhotoviť len z dokladu, ktorý obsahuje výlučne služby (tovarové skupiny väčšie alebo rovné 9000)! Je možné vygenerovať aj duplikát bez kopírovania položiek. V tomto prípade sa kopírujú len hlavička dokladu a prípadné riadky poznámky k príslušnému dokladu.
printer.gif (224 bytes) Tlač faktúry sa vykoná stlačením <F3> (dodací list <F4>, zjednodušený dodací list <AltF4>,
zjednodušený dodací list bez cien a sumárov <CtrlF4>). Tlač hlavičky faktúry len s riadkami poznámky <AltF2> sa vykoná stlačením <F5>. Riadky poznámky <AltF2> možno vytlačiť aj ako prílohu k danej faktúre pomocou <F6>. Poznámka: tlač faktúry sa môže vykonať aj stlačením <CtrlF3> - v tomto prípade skladové čísla budú zobrazené (resp. nezobrazené) práve opačne ako je to nastavené pri voľbe [Parametre dokladov].
printer.gif (224 bytes) Tlač vyhodnotenia nákupných cien príslušnej faktúry sa prevedie pomocou <F7>. Sumarizácia obsahuje nákupnú cenu tovaru bez DPH, predajnú cenu tovaru bez DPH, zisk tovarových položiek v Sk a %, predajnú cenu služieb bez DPH a zisk spolu so službami.
printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu dokladov podľa rôznych kritérií s vyhodnotením nákupných cien sa prevedie pomocou <AltF7>. Sumarizácia obsahuje nákupnú cenu tovaru bez DPH a predajnú cenu služieb bez DPH.
printer.gif (224 bytes) Tlač výdajky k príslušnej faktúre sa vytlačí pomocou <CtrlF7>.
printer.gif (224 bytes) Tlač príjmového pokladničného dokladu sa vykoná stlačením <AltF12>. Všetky náležitosti dokladu sú tlačené automaticky, zadáva sa len dátum a účel platby.
printer.gif (224 bytes) Tlač faktúry do iného štátu (v SKK alebo cudzej mene) sa vykoná stlačením <F9>.
printer.gif (224 bytes) Tlač sumarizácie položiek faktúry podľa colného sadzobníka sa vykoná stlačením <AltF9>. Poznámka: položky uvedené v gramoch (g) budú prepočítané na kilogramy (kg)!
printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu dokladov podľa rôznych kritérií sa vykoná stlačením <AltF3>. Treba zadať:

Len doklady do iných štátov Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Ano". Ak zadáte "Ano", zoznam bude obsahovať len doklady, ktoré obsahujú dodanie tovaru alebo služieb do iných štátov.
Rok Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia).
Dátum vyhotovenia Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov.
Dátum dodania tovaru/služieb Zadáte interval (od-do) dátumu dodania tovaru alebo služieb.
Dátum splatnosti Zadáte interval (od-do) dátumu splatnosti.
Dátum úhrady Zadáte interval (od-do) dátumu úhrady.
Spôsob dopravy Zadáte interval (od-do) spôsobu dopravy.
Miesto určenia Zadáte interval (od-do) miesta určenia.
Hodnota s DPH Zadáte interval (od-do) hodnoty s DPH.
Doklady Pomocou medzerníka zadajte "všetky", "neuhradené", "čiastočne uhradené" alebo "uhradené". Zoznam neuhradených faktúr obsahuje aj faktúry čiastočne uhradené!
Variabilný symbol Zadáte interval (od-do) variabilného symbolu faktúr. Všetky variabilné symboly znamená interval od " " (medzera) až po znak "krabica" (ASCII kód 254).
Odberateľ Zadáte interval (od-do) kódu odberateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam partnerov, z ktorého si môžete vybrať.
Forma podnikania Zadáte interval (od-do) formy podnikania dodávateľa (Fyzická osoba-občan=0, Fyzická osoba-podnikateľ=1, Právnická osoba=2).
Forma úhrady Zadáte interval (od-do) formy úhrady (Prevodný príkaz=1.0, Dobierka=1.1, Platba v hotovosti=2.0).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

printer.gif (224 bytes) Tlač upomienok k neuhradeným faktúram sa vykoná stlačením <CtrlF12>. Treba zadať:

Dátum splatnosti Zadáte interval (od-do) dátumu splatnosti.
Meškanie úhrady Zadáte počet dní po splatnosti.
Odberateľ Zadáte interval (od-do) kódu odberateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam partnerov, z ktorého si môžete vybrať.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

calc.gif (236 bytes) Aktualizácia sadzieb DPH sa vykoná stlačením <AltA>. Pozor! Táto voľba má účinok len v tom prípade, že hlavička bola vyhotovená pred prípadnou zmenou sadzieb DPH a doklad ešte neobsahuje žiadne zaevidované položky!
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname dokladov sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca.
edit.gif (263 bytes) Dátum a čiastku úhrady faktúry možno zadať po stlačení <F12>, kde program Vám vypíše aj históriu úhrad. Toto všetko platí pre platbu prevodným príkazom a dobierku.
money.gif (436 bytes) Ak je doklad uhradený platbou v hotovosti, pokladničný doklad sa vytlačí tiež pomocou <F12>. Potom nasleduje zadanie preberanej hotovosti resp. iných platidiel, ak zadaná suma hotovosti je nižšia ako celková suma k úhrade. Program Vám postupne vypíše čiastku, ktorú treba ešte doplatiť a zároveň vypočíta sumu, ktorú treba vrátiť. V prípade, že ide o zaregistrovanie paragónu, treba zadať dátum, čas ako aj časovú zónu (zima=01:00, leto=02:00). Pokladničný doklad sa môže poslať aj e-mailom, v tomto prípade treba zadať e-mailovú adresu odberateľa. Doklad, ktorý už bol vytlačený, nesmie byť poslaný e-mailom. Toto pravidlo platí aj opačne, čiže doklad, ktorý pošlete e-mailom, nesmiete znovu vytlačiť. Ak pokladničný doklad obsahuje vrátené resp. opravné položky, treba zadať unikátny identifikátor pôvodného dokladu (UID). V prípade priradenia DPH s nulovou hodnotou treba zadefinovať (vybrať) dôvod priradenia: PDP-prenesenie daňovej povinnosti, OOD-oslobodené od dane, CK-cestovné kancelárie, PT-použitý tovar, UD-umelecké diela, ZPS-zberateľské predmety a starožitnosti. Program následne vykoná registráciu platby do pokladnice a uzatvorí doklad. Poznámka: ak je potrebné z nejakého dôvodu (napr. zlýhanie tlačiarne pokladnice) doklad opätovne zaregistrovať do pokladnice, dá sa to vykonať na vlastnú zodpovednosť pomocou opätovného stlačenia klávesa <F12>!
cashregister.gif (337 bytes) Uzávierky a ostatné voľby pokladnice sa vykonajú stlačením <AltU>. Uzávierky treba vykonávať podľa príslušných predpisov! Denná uzávierka od zavedenia ORP už nie je povinná, kým mesačná uzávierka už neexistuje (náhradami sú intervalové uzávierky podľa dátumov resp. čísiel dokladov)! Pred vykonaním definitívnej (Z) dennej uzávierky doporučujeme načítať tržby pokladnice a porovnať ich s tržbami z voľby [Tržby], alebo zjednodušene [Tržby pokladnice] z menu uzávierok.
Pomocou volieb [Vklad hotovosti do pokladnice] resp. [Výber hotovosti z pokladnice] treba zaevidovať príjem (dotáciu) resp. výdaj (napr. odvod tržby) hotovosti aj so stručnými poznámkami. V prípade potreby je možné vygenerovať aj príjmový resp. výdavkový pokladničný doklad (treba doplniť údaje partnera). Voľba [Úhrada faktúry] slúži na uhrádzanie faktúr v hotovosti (môže to byť aj platba kartou resp. kreditom). V prípade, že ide o zaregistrovanie paragónu, treba zadať dátum, čas ako aj časovú zónu (zima=01:00, leto=02:00). Pokladničný doklad sa môže poslať aj e-mailom, v tomto prípade treba zadať e-mailovú adresu odberateľa. Doklad, ktorý už bol vytlačený, nesmie byť poslaný e-mailom. Toto pravidlo platí aj opačne, čiže doklad, ktorý pošlete e-mailom, nesmiete znovu vytlačiť. Pomocná voľba [Mincovka] slúži na rýchle spočítanie hotovosti (dá sa aj vytlačiť). Pomocou voľby [Otvorenie peňažnej zásuvky] možno kedykoľvek otvoriť pokladničný box. Voľba [Tlač kópie (posledného) dokladu] umožňuje tlač buď posledného alebo ľubovoľného dokladu na základe čísla a dátumu, kým voľba [Tlač kópie uzávierky] umožňuje tlač uzávierky podľa jej poradového čísla (a nie podľa samotného čísla dokladu). Voľba [Okamžité vyhodnotenie predaja] vytlačí hodnotu predaja bez ako aj s DPH pre konkrétneho odberateľa. Hodnota predaja bude vyhodnotená od zadaného dátumu z voľby [Parametre programu]. Okrem horeuvedených je možné aj [Prehliadanie súboru kópie pásky] ako aj [Načítanie servisných údajov pokladnice].
computer.gif (260 bytes) Zoznam položiek dokladu sa Vám zobrazí po stlačení <F2>, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých položiek.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej položky dokladu sa vykoná stlačením <Ins>. Poradové číslo položky program generuje automaticky. Treba zadať:

PLU, Názov tovaru alebo Skladové číslo Údaj slúži na rýchle vyhľadanie tovaru podľa nastavenia "Prvé zobrazené pole skladovej karty" z voľby [Parametre skladu]. Zo zoznamu evidovaných skladových kariet si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Skladové číslo Môžete zadať max. 20-miestny reťazec znakov, podľa potreby. Program Vám ponúka údaj zo skladovej karty, ktorý však môžete ľubovoľne doplniť (napr. sériovým číslom konkrétneho tovaru), alebo prepísať a toto konečné skladové číslo bude zobrazené na príjemke. Skladové číslo je editovateľné na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre dokladov].
Množstvo Zadáte množstvo tovaru v merných jednotkách. Ak je zadefinovaná aj veľkosť balenia príslušného tovaru, môžete zadať počet balení a množstvo bude automaticky vypočítané.
Zisk Program Vám automaticky ponúka aktuálny zisk v percentách, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
Zľava V prípade potreby môžete zadať poskytnutú zľavu v percentách (záporné číslo znamená prirážku). Nad hodnotou je zobrazená doporučená zľava príslušnej tovarovej skupiny. Pozor! Ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané a pole zľavy po jeho opustení bude vynulované!
Predajná cena bez DPH Program Vám automaticky ponúka tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
DPH Program Vám automaticky ponúka sadzbu DPH v %, môžete ju však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
Predajná cena s DPH Program Vám automaticky ponúka tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané. Ak v evidencii partnerov bola zadefinovaná alternatívna predajná cena pre príslušného partnera, program Vám ponúka túto predajnú cenu.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Zaevidovaná položka je označená znakom "N".
computer.gif (260 bytes) História posledných 5 predajných cien pri vstupe údajov položky sa zobrazí pomocou <AltH>.
computer.gif (260 bytes) Zoznam predfaktúr sa zobrazí pomocou <AltP>. Po výbere predfaktúry klávesom <Enter> sa položky vybranej predfaktúry načítajú medzi položky Vášho dokladu a príslušné množstvá sa odčítajú zo skladovej zásoby. Načítané (párované) položky predfaktúry budú označené znakom "P".
Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka predfaktúry, do "ostrej" faktúry sa načítajú len označené položky!
computer.gif (260 bytes) Zoznam otvorených účtov reštauračných stolov sa zobrazí pomocou <AltR>. Stlačením klávesa <*> možno vybrať položky, ktoré chcete účtovať. Ak je potrebné rozdeliť účet podľa požiadaviek a potrieb zákazníkov, možno to spraviť pomocou klávesa </>. Stlačením klávesa <+> je možné označiť všetky položky príslušného stola. Po stlačení <Enter> sa položky načítajú medzi položky Vášho dokladu a príslušné množstvá sa odčítajú zo skladovej zásoby. Čiastočne načítané položky budú programom aktualizované a úplne načítané položky vymazané.
edit.gif (263 bytes) Výber položky dokladu sa vykoná stlačením <Enter>. Údaje zaevidovanej položky nie je možné dodatočne zmeniť okrem názvu a skladového čísla tovaru. Údaje stornovanej položky nie je možné opravovať. Táto voľba slúži v podstate len na prehliadanie údajov položky.
storno.gif (280 bytes) Storno položky dokladu sa vykoná stlačením <Del>. Stornovaná položka je označená znakom "S" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby
[Parametre dokladov].
calc.gif (236 bytes) Ak je potrebné zmeniť (alebo skontrolovať) predajnú cenu položky na skladovej karte, cenotvorbu môžete vykonať stlačením <AltC>.
refresh.gif (331 bytes) Presun položky v rámci príslušného dokladu sa vykoná pomocou <CtrlŠípkaHore> (dopredu) a <CtrlŠípkaDole> (dozadu).
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie poradového čísla položky sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v názve a skladovom čísle položky sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.
computer.gif (260 bytes) Zoznam riadkov poznámky dokladu sa Vám zobrazí po stlačení <AltF2>. Vygenerovanie nového riadku sa vykoná stlačením <AltIns>, kým vsunutie prázdneho riadku pomocou <CtrlIns>. Výmaz riadku možno vykonať stlačením <AltDel>. Tlač hlavičky faktúry len s touto poznámkou sa vykoná stlačením <F5>. Riadky poznámky možno vytlačiť aj ako prílohu k danej faktúre pomocou <F6>.